الإبَاحَةُ El Ibahatu

Në aspektin gjuhësor: lejim të një sendi. Vepra e lejuar të veprohet. Në aspektin terminologjik: Barazia mes veprimit dhe mosveprimit. Vepra për të cilën nuk ka shpërblim e as sanksionin as për veprim e as për mosveprim. Sipas usulistëve El Ibahatu definohet: Fjalimi i Allahut që nënkupton zgjedhjen e vepruesit për veprim apo mosveprim. El Ibahatu në këtë formë është një nga dispozitat e sheriatit Islam.