Biografi, Shkrime Autoriale

Ibni Ebi Zaide (119-182/737-798)

Shkruan:Jusuf ZIMERI

Jahja b. Zekerija b. Ebu Zaide Halid b. Mejmun b. Fejruz el Hamdani el Vadiij Ebu Seid el Kufij[1]. Shoku i Ebu Hanifes ishte thesar i nxënies përmendësh të haditheve dhe shumë i përpiktë në fikh. Ky ishte i pari i cili përpiloi libër në Kufe dhe sipas metodës së tij edhe Vekiu i kishte përpiluar librat e tij. Pas Sufjan b. Thveriut në Kufe nuk kishte njeri tjetër që dinte hadithe sa ky. Kishte ushtruar edhe postin e gjykatësit.


[1].  Hajrudin ez Ziriklij, el Ealam 8/145

Lini një Përgjigje

Maqedonisht