Biografi, Shkrime Autoriale

Jahja El Kat-tani (120-198h/737-813m)

 Shkruan: Jusuf ZIMERI

Jahja b. Seid b. Furuh el Kat-tani Et-Temimij ebu Seid.[1] Konsiderohet dijetar prej atyre që dinin shumë hadithe përmendësh dhe ishte ekrani i Malikut dhe Shu’bes. Ky ishte nga Basra kurse fetvat gjitnji i jepte sipas mendimit të Ebu Hanifes. Nuk dihet se ka shumë vepra me përjashtim se autori i veprës Keshfu edh-dhunun citon se El Kat-ani ka një vepër të quajtur “el megazi”. Ahmed b. Hanbeli për Katanin kishte thënë; “Asnjëherë sytë e mi nuk kanë parë njeri si Kat-tani”.


[1] . Hajrudin Ez-Ziriklij, el Ealam 8/146

Lini një Përgjigje

Maqedonisht