Biografi, Shkrime Autoriale

El Xhuzxhani (?-pas 200h/?-pas 815m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Musa b. Sulejman ebu Sulejman el Xhuzxhanij[1]. Xhuzxhani është dijetar me origjinë nga vendi i quajtur Xhuzxhan nga Horasani prej nga e merr edhe emrin , porse  ishte arsimuar dhe ishte bërë i njohur në Bagdad. Ishte shoku i ngusht i Mual-li b. Mensurit edhe pse ishte pak më i vjetër dhe mi i njohur se ai. Halifja Me’mun kishte dëshiruar ta emëroj gjykatës porse ai i kishte thënë:” o sunduesi i myslimanëve, pasha Allahun unë nuk jam imun nga hidhërimi dhe nuk dëshiroj që në këtë gjendje të gjykoj mbi robërit e Allahut. Xhuzxhani ka disa vepra e që janë;  ” Es-sijeru es-sagir” “ es-salat” “err-rruh” “nevadirul fetava”  në fikhun hanefij.


[1] . Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil Hanefije, – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/323,- Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht