Biografi, Shkrime Autoriale

Mual-li b. Mensuri (?-211h/?-826m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Mual-li b. Mensur Err-rrazi Ebu Ja’lij[1]. Dijetar që u mor me lëmin e hadithit dhe ishte shoku i imam Muhamedit dhe imam ebu Jusufit, dy nxënësve të ebu Hanifes. Ka jetuar në Bagdad dhe disa herë ishte kërkuar që të emërohet në postin e gjykatësit por nuk kishte pranuar. Veprat e tija të njohura janë:” En-nevadir” dhe “el Emali” që të dyja këto nga lëmi i fikhut.


[1] . Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/271, Haxhi Halife. Keshfu edh-dhununi f.310. Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht