Biografi

Esh-shexherij (?-350h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Kamil b. Halef b. Shexherul Bagdadi El Kadi Ebu Bekr Esh-shexherij[1]. Dijetar eminenti fikhut kurse dijetari i njohur Es-Sem’ani për të thotë; ishte njohës i mirë i dispozitave të Kur’anit letërsisë dhe historisë. Shkencën e hadithit e kishte mësuar nga Muhamed b. El Xhehmi kurse nga ai kishte mësuar Dare Kutnij. Një kohë kishte ushtruar edhe postin e gjykatësit në Kufe. Veprat e tij më të njohura janë:”Garibul Kur’an”, “El bahthu vel hathu” “Et-takribu fi keshfil garib” “Umehatul mu’minine” E: muhtesar” nga  fikhu dhe shumë tjera.[1] Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht