Biografi

Es-Sajmerij (351-436h/ 962-1045m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

El Husejn b. Alij b. Muhamed b. Xhafer ebu Abdullah Es-Sajmeriju[1]. Ishte dijetar i hanefive në Bagdad. Origjina e tij ishte nga Sajmeri, qytet nga Hozistani edhe nga e merr emrin e tij Sajmeriu. Kishte jetuar në Bagdad dhe kishte ushtruar edhe postin e gjykatësit. Sajmeriu kishte mësuar nga Ebu Bekr Hilal b. Muhamed b. Ehi Hilal Err-rrazij, nga Ebu Hafs b. Shahin. Vepra e tij më e njohur është: “Menakibul imam ebi Hanife”, dhe vepra “Mesailul hilaf fi usulil firek” “sherh muhtesar Et-Tahivi”.[1] .Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhiimi fi tabekatil hanefije.- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht