Archive for the 'Shkenca dhe Islami' Category

09 NënIslami i një mjeku amerikan

Nga arabishtja: Jusuf ZIMERI

Kjo ngjarje ka ndodhur në një spital të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe si rrjedhojë e kësaj ngjarje një prej mjekëve amerikan pranoi islamin.Në këtë spital amerikan punonte një mjek e mysliman egjiptian i cili ishte mjaftë i përgatitur në aspektin profesional dhe si i tillë kishte ndikim të rëndësishëm në identifikimin e shumë mjekëve amerikan dhe ishte në qendër të admirimit dhe i lavdëruar në mesin e kolegëve të tij. Read more…

07 NënMrekullia matematikore e sures En-Nas

Jusuf  Zimeri

Sureja En-nas është sureja e fundit e radhitur në Kur’an, respektivisht sureja e 114 e Kur’anit. Kjo është sureja me të cilën përmbyllet Kur’ani. Atëherë a ekziston ndonjë sekret që Kur’ani të përmbyllet me këtë sure që dëshmon se radhitja e Kur’anit është nga Allahu xh.sh., apo e tërë kjo është rastësi, siç ndoshta pretendon dikush. Kjo është sureja për të cilën Pejgamberi s.a.v.s. i kishte thënë Ibni Abasit: O Ibni Abbas, a nuk dëshiron të informoj për më të mirën me të cilën mbrohen mbrojtësit?  Tha: Po si jo o i Dërguari i Allahut! Pejgamberi a.s. tha: Kul eudhu birab-bil feleki dhe Kul eudhu birab-bin-nasi”. Read more…

24 TetRrotullimi i tokës rreth diellit, fakt shkencor dhe fetar

Autor: Abdudaim El Kehil
Nga arabishtja: Jusuf ZIMERI
Burimi: kaheel7.com

Deri në shekullin XX shumica e dijetarëve islamë ishin të  bindur se dielli është ai i cili rrotullohet rreth tokës dhe atë duke u mbështetur në ajetin kur’anor ku thotë: Edhe Dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhënjyesit, të dijshmit. (Jasin : 38). Read more…