Archive for the 'Namazi' Category

14 ShkFalja e namazit Kaza

Shkruan: Jusuf  ZIMERI

Sigurisht se të ndikuar nga dijetarët islam si dhe nga terminologjia e jurisprudencës islame, popullata e jonë islame apo më mirë me thënë namazshumica e saj, e kanë të njohur termin “Kaza”, edhe pse ndoshta nuk kanë kapacitet shkencor islam për ta definuar atë mbi parimet e përgjithshme shkencore islame. Me çështjen e kazasë, në gjuhën arabe “el kadau” popullata jonë islame ka nënkuptuar kryerjen e një veprimi jashtë kohës së përcaktuar, respektivisht faljen e namazit që i ka ngelur pa e falur në kohën e përcaktuar për të, ose agjërimin e ndonjë dite të Ramazanit që nuk e kanë agjëruar në kohën e përcaktuar. Read more…

29 DhjSunetet e namazit

Shejh Muhamed Alaudin ibni Muhamed Emin Abidin Ed-dimeshkij el Hanefij

Sunetet e namazit [1]. janë:

– Ngritja e duarve gjatë ose para marrjes së tekbirit fillestar deri te lobulli i veshit për meshkujt, kurse për femrat si për të lira ashtu edhe për robëreshat duart të ngritën në paralele me supet.

– Zgjerimi i gishtërinjve (mos ngjitja mes veti[2]) gjatë marrjes së tekbirit dhe kthyerja e shuplakave të dorës në drejtim të kiblës dhe mos ulja e kokës kur të merret tekbiri[3]. Read more…

27 DhjMes’hi mbi Meste

Imam Alaud-din b. Muhamed Emin  Abidin Ed-dimeshkij

Mes’hi mbi meste është veprim i lejuar dhe i vlefshëm nëse jepet mbi mestet e pastra, ose mbi njërën meste nëse personi është me një meste në rastet kur kryen nevojën biofizike si për burra ashtu edhe për gra, pastaj si në udhëtim ashtu edhe në shtëpi, edhe nëse janë të thurura prej materialit të trashë si p sh, lëkura, pambuku apo leshi, zhguni leshi i industrializuar, ose kerbasit[2], nëse plotësohen kusht që pasojnë. Read more…

12 JanОдредбите за езан и икамет أحكام الاذان و الإقامة

Проф. Јусуф Зимери

 Изразот „Езан – الاذان “ во јазична смисла значи: информирање додека во терминолошка смисла на исламскиот Шериат значи: Посебен повик (информирање)на муслиманите за клањање на фарз намаз со навлегување на неговото време. Read more…

13 DhjХајз, Нифас и Истихада اَلْحَيْضُ ، اَلنِّفَاسُ ، اَلْاِسْتِحَاضَةُ

Проф. Јусуф ЗИМЕРИ

1.Hajz اَلْحَيْضُ

Изразот „el hajdu اَلْحَيْضُ “ (Хајз) во јазична смисла значи течение.

Во терминолошка смисла на исламскиот Шериат зборот хајз значи: „течење крв од утерусот на жената ослободена од болеста и раѓањето на детето“. Хајзот е посебна појава на женскиот род кој е поврзан со функцијата на нивниот род.Исто така, хајзот е месечен циклус кој се смета како знак дека организмот влегува во пубертет и продолжува до 55 годишна возраст. Read more…

02 DhjГусул الغسل

Проф: Јусуф Зимери

Од албански: Мујо Исмаили

Со изразот (Ел Гуслуالغسل) во терминолошки смисол подразбираме: „Употреба на водата за чистење на целото тело со цел остранување на нечистотијата“. Аргумент за обврска кон гусулот е ајетот од Кур`анот кој вели: Read more…

19 NënNamazi: Drejtimi kah kibla dhe nijeti

Ky artikull është pjesa 4 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf Zimeri

5. Drejtimi kah kibla استقبال القبلة

Të drejtuarit kah Kibla kur ekziston mundësia është kusht i namazit. Këtë e vërteton ajeti kur’anor ku thotë:
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَ إنَّهُ لَلحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
“Kah do që të shkosh ktheje fytyrën tënde kah ana e xhamisë së shenjtë (
Qabes), kjo është e vërtetë nga Zoti yt. All-llahu përcjell gjithçka që veproni ju.”[1] Read more…

17 NënNamazi: Koha e namazit, kusht i namazit

Ky artikull është pjesa 5 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf ZIMERI

4. Kohët e namazit (Mevakitu Es-salat)
Namazi është ibadet i cili patjetër duhet të kryhet në kohën e tij të cilën e ka caktuar All-llahu xh.sh. Falja e namazit në kohën e caktuar quhet eda, kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. Personi i cili nuk e falë namazin në kohën e vet, pa arsyetim islam, jo vetëm që asnjëherë nuk mundë të arrijë vlerën e tij, por ai konsiderohet edhe mëkatar, sepse ruajtja e kohës së namazit është obligative – farz. Read more…

17 NënNamazi – Mbulimi i avretit (Setru-l-avreti) kusht i namazit

Ky artikull është pjesa 6 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf Zimeri

3. Mbulimi i avretit (Setru-l-avreti)
Shprehja “avret“ në terminologjinë e Sheriatit islam nënkupton: obligueshmërinë e mbulimit të pjesëve të trupit në të cilat ndalohet shikimi i tyre. Mbulimi i këtyre pjesëve është obligim i përgjithshëm fetar që nënkupton se mbulimi i tyre është obligim edhe jashtë namazit, kurse sa i përket mbulimit të avretit brenda namazit ai është kusht i vlefshmërisë së namazit edhe nëse falet në errësirë. Read more…

12 NënAbdesi (El Vudu): kusht për namaz (ibadet)

Ky artikull është pjesa 1 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf ZIMERI

Me shprehjen “El vudu” abdes nënkuptojmë pastrimin specifik, i cili për në këtë botë është pastrim, e në të njëjtën kohë është edhe adhurim (ibadet), kurse në botën tjetër konsiderohet zbukurim.Në këtë pastrim përfshihet pastrimi i tri gjymtyrëve të trupit dhe mes’hi (prekja e kokës me dorë të lagur) e që më të plotësohet kushti për kryerjen e ibadeteve. Shkaku për të marrë abdes është nijeti për të kryer veprën e cila nuk mund të kryhet pa abdes siç është falja e namazit, tavafi etj. Read more…

Tags: