Arkivi për kategorinë 'Zeqati'

24 Kor

Shkruan: Jusuf ZIMERI

img078

Me fjalën pasuri të fshehur në tokë kemi të bëjmë me pasurinë të cilën nuk e dimë pronarin e saj. Në këtë përfshihet çdo pasuri nëntokësore si p.sh, hekuri, bakri, nafta etj. Këtu kemi të bëjmë me pasurinë të cilën e ka krijuar All-llahu xh.sh. në tokë me krijimin e saj.

Artikulli i plotë…

Shpërndaje

30 MarEtika e dhënies së zeqatit

Ky artikull është pjesa 13 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Shkruan: Jusuf  ZIMERI

Meqë zeqati para së gjithash dhe mbi të gjitha është ibadet- adhurim ndaj Allahut xh.sh, nga dhënësi i zeqatit përveç se kërkohet zbatimi i këtij obligimi, ai duhet që gjatë dhënies së zeqatit ti përmbahet edhe etikës fetare dhe njerëzore për dhënien e zeqatit. Andaj, i pasuri i cili jep zeqat duhet të përkujdeset për këto çështje. Artikulli i plotë…

30 MarDestinimi i Zeqatit

Ky artikull është pjesa 12 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Përcaktimi i fondeve se ku duhet destinuar zeqati nga ana e Allahut xh.sh. jep të kuptojmë rëndësinë, vlerën dhe rolin e këtij obligimi – adhurimi. Fondet në të cilat duhet të destinohet zeqatë, All-llahu xh.sh. i përcaktoi në ajetin 60 të sures Et-Tevbe ku thotë: Artikulli i plotë…

20 nënZeqati në bereqetet tokësore

Ky artikull është pjesa 1 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor:Jusuf ZIMERI

Të gjithë dijetarët islamë duke u mbështetur në argumentet fundamentale të sheriatit islam janë unikë në mendimet e yre për obligueshmërinë e dhënies së zeqatit për bereqetet tokësore që dalin nga ajo. Këtë e vërteton ajeti kur’anor ku thotë:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

“O ju që besuat, jepni nga më e mira e asaj që fituat dhe nga ajo që nxorëm për ju prej tokës”[1] Pastaj ajeti tjetër kur’anor ku All-llahu xh.sh. thotë: Artikulli i plotë…

Fjalëzat: , ,

20 nënZeqati në xehe dhe pasurinë e fshehur në tokë

Ky artikull është pjesa 2 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor:Jusuf ZIMERI

Me fjalën zeqati në xehe dhe pasurinë nëntokësore nënkuptojmë pasurinë të cilën e cila gjendet në tokë dhe nuk e dimë pronarin e saj. Në këtë përfshihet çdo pasuri nëntokësore si p.sh, hekuri, bakri, nafta etj. Këtu kemi të bëjmë me pasurinë të cilën e ka krijuar All-llahu xh.sh. në tokë me krijimin e saj.Nga llojet e pasurisë së fshehur në tokë kemi edhe një lloj pasurie e cila është e fshehur nga njerëzit e cila quhet Rrekaz. Pasuri Rrekaz quhet ajo pasuri e gjetur në tokë e cila përmban simptome joislame pavarësisht se bëhet fjalë për ari apo argjend. Artikulli i plotë…

Fjalëzat: , , ,

20 nënZeqati në mallra tregtie

Ky artikull është pjesa 3 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor:Jusuf ZIMERI

Mallra tregtarë konsiderohet ajo pasuri e cila është përgatitur për tregti. Në mallrat tregtarë sipas mendimit të shumicës së dijetarëve nuk bëjnë pjesë ari, argjendi, dhe monedhat, por bëjnë pjesë të gjitha pasuritë tjera. Dhënia e zeqatit në mallra tregtarë sipas mendimit të dijetarëve të medhhebit Hanefij duhet t’i plotësojë këto kushte: Artikulli i plotë…

Fjalëzat: , ,

20 nënZeqat në deve dhe në kafshë të imta

Ky artikull është pjesa 4 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor: Jusuf ZIMERI

II.2. Zeqati në deve
Zeqati në deve është obligim, kurse Nisabi për obligueshmërinë e zeqatit fillon prej 5 deveve. Në bazë të hadithit i cili thotë se për çdo pesë deve jepet zeqatë një dele, dhe atë deri në 25 deve, si vijon:
5 deve jepet zeqatë 1. dele.
10 deve jepen zeqatë 2 dele
15 deve jepen zeqatë 3 dele
20 deve jepen zeqatë 4 dele Artikulli i plotë…

Fjalëzat: , ,

17 nënZeqati në kafsh

Ky artikull është pjesa 5 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor: Jusuf ZIMERI

Me që kafshët padyshim konsiderohen pasuri, atëherë s’ka dilemë se edhe për to jepet zeqatë. Për dhënien e zeqatit të kafshëve ekzistojnë shumë hadithe, por më të njohurit janë, hadithi i Ebu Bekrit[1] që përshkruan sasinë e dhënies së zeqatit të deveve, dhe hadithi i Muadhit i cili përshkruan nisabin e zeqatit të lopëve. Juristët islamë, për dhënin e zeqatit të kafshëve parqitn këto kushte: Artikulli i plotë…

Fjalëzat: ,

17 nënZeqati në monedhë dhe stolitë e femrës

Ky artikull është pjesa 6 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor: Jusuf ZIMERI

3. Zeqati në monedhë (bankënotë)

Meqë përdorimi i bankënotave është i kohës së re, dijetarët islamë-fukahatë bënë hulumtime të thuktë, dhe në fund njëzëri konkluduan për obligueshmërinë e dhënies së zeqatit. Nisabi i bankënotave llogaritet në ari dhe argjend që janë bazë për llogaritjen e nisabit në zeqatin në monedha të hekurta, letrës, apo letrave me vlerë, do të thotë se nëse posedon aq para sa kushton çmimi i nisabit të arit apo argjendit, atëherë duhet të jepet zeqatë. Artikulli i plotë…

Fjalëzat: , ,

12 nënKushtet e zeqatit

Ky artikull është pjesa 8 nga 13 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Zeqati

Autor:Jusuf ZIMERI

Kushtet e zeqatit ndahen në kushtet e obligueshmëtisë së zeqatit dhe kushtet e vlefshmërisë së zeqatit.

I. Kushtet e obligushmërisë së zeqatit.

Kushtet e obligueshmërisë së zeqatit janë:

1. Islami. Që të jetë obligim zeqati patjetër duhet të jetë musliman, sepse zeqati është ibadet, kurse pa besimtarët nuk janë të obliguar me ibadete islame derisa të besojnë në All-llahun xh.sh. Artikulli i plotë…

Fjalëzat: