Archive for the 'Haxhxhi' Category

16 NënVaxhibet e Haxhit

Ky artikull është pjesa 1 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Në vazhdim do të përmendim vaxhibet e haxhit e që janë:

– Veshja e Ihramit prej mikatit ose para tij. Nga ky vaxhib nënkuptohet se mikati nuk guxon të kalohet pa e veshur Ihramin, por lejohet që Ihrami të vishet para Mikatit. Transmetohet se Ibni Omeri r.a. Ihramet i kishte veshur prej Bejtul Makdesit, Umran b. Husejni i kishte veshur prej Basres, kurse Abdullah b. Abasi prej Shamit.[1] Read more…

Tags: ,

16 NënFarzet e Haxhit

Ky artikull është pjesa 4 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor:  Jusuf ZIMERI

Sipas medhhebit Hanefij farzet (ruknet) e haxhit janë tre:

 1. Ihrami

Me shprehjen Ihram në kuptimin gjuhësorë nënkuptojmë të ndalosh diç që ishte e lejuar, kurse në terminologjinë e sheriatit islam nënkuptojmë: nijetin zemërorë për të kryer haxhin, bashkërisht me shqiptimin e Telbijes[1] me anë të gjuhës pa ndonjë ndarje mes nijetit dhe telbijes. Read more…

Tags: ,

14 NënHaxhxhi “Bedel” ( për tjetrin)

Ky artikull është pjesa 2 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Sipas parimeve të përgjithshme të jurisprudencës islame, të gjitha format e adhurimeve për nga forma dhe mënyra e zbatimit të tyre kryesisht ndahen në tre lloje që janë;

a. Adhurimet që kryerja e tyre ka karakter trupor – fizik, siç janë namazi dhe agjërimi, në këto lloje të ibadetit dijetarët islam janë unik se nuk lejohet zëvendësimi, sepse qëllimi i këtij ibadeti është ndjeshmëria dhe lodhja fizike e kjo nuk arrihet me zëvendësim. Read more…

Tags: ,

14 NënKushtet e Haxhit شروط الحج

Ky artikull është pjesa 3 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Sikur edhe çdo ibadet tjetër në islam i cili ka kushtet e veta, ashtu edhe haxhi që të jetë i vlefshëm ka kushtet e veta. Kushtet e haxhit mund të jenë:
1. Kushtet e obligueshmërisë
2. Kushtet e obligueshmërisë së kryerjes së haxhit
3. Kushtet e vlefshmërisë së haxhit Read more…

Tags: ,

12 NënHaxhxhi الحج

Ky artikull është pjesa 5 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf  ZIMERI

Një ndër shtyllat esenciale të islamit është edhe Haxh-xhi. Me shprehjen (El haxhxhu) në kuptimin gjuhësorë nënkuptojmë vizitë, kurse në kuptimin terminologjik të sheriatit islam do të thotë: “Vizita e veçantë në vendin e veçantë (Qabe-Arefat) në kohën e veçantë me veprime dhe nijet të caktuar.

Nga definicioni i lartpërmendur nënkuptohet se haxhi nuk është vetëm udhëtim i thjeshtë, por ai është udhëtim i veçantë përmes së cilit kryhet edhe adhurim All-llahut xh.sh.[1]. Gjithashtu gjatë kryerjes së haxhit patjetër të kryhen obligimet e caktuara sipas parimeve islame dhe atë në kohën dhe vendin e caktuar. Read more…

Tags: