Archive for the 'Biografi' Category

02 MajEjup ef. Salihu (Myftiu i Gerajve) (1880-1945)

  Shkruan: Irfan ef. ABAZI

Tradicionalisht në fshatin Geraj mësimet islame janë ndjekur nga një numër i konsideruar i të rinjve, e kjo i dha mundësinë që një numër i mirë prej tyre të ndjekin studimet islame edhe nëpër qendra të ndryshme shkencore. Në mesin e atyre dijetarëve islam që gravitojnë nga ky fshat dhe më i njohuri i tyre ishte hoxha i madh dhe shumë i njohur jo vetëm në luginë por edhe më gjerë ishte edhe myderrizi i nderuar Myftiu, Ejup ef Salihu, i shquar me epitetin Myftiu i Gerajve. Read more…

01 ShkEl Hadimij

Ky artikull është pjesa 98 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1113-1176 = 1701-1763
Muhamedb. Muhamed b. Mustafa b. Othman ebu Seid el Hadimij[1]. Usulist dhefikhist nga dijetarët e medhhebit hanefij me origjinë nga Buhara. Ka lindur nëfshatin Hadim në rrethin e Konjës. Fillimisht kishte mësuar nga babai i tij. Isht bërë i njohur në opinion me ligjëratat e tija në Ajasofi në Stamboll. Read more…

01 ShkEl Medarij

Ky artikull është pjesa 97 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1190
Ibrahimb. Mustafa b. Ibrahim el Medhari[1]. Dijetar i fikhuthanefij i cili gëzonte reputacion të veçatë në mesin e dijetarëve të kohës sëtij.  Ka lindur në Halep dhe atje ka mësuar.Më vonë udhëtoi për në Kajro dhe atje kishte mësuar afër shtatë vite shkencatlogjike. Read more…

01 ShkEl Karidij

Ky artikull është pjesa 96 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1106-1197 h = 1694-1783 m
Ahmedb. Ibrahim b. Ahmed ebu Kemal Shihabudin Err-rresmij el Kiridij[1]. Ka lindur nëishullin e Kretës – Greqi gjatë pushtetit osman. Mësimet e para i mori nëvendlindje që më pas të transferohet në Stamboll. Në Stamboll ushtroi dhe shumëdetyra të rënëdishme, ku fillimisht u punësua në administratën e kryemistrit. Read more…

01 ShkFilurneviju

Ky artikull është pjesa 95 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1244 = xxx-1828
Mustafab. Ismail el Filurneviju[1]. Filurneviju ishtenjë studjues dhe hulumtues në tokat e rrumelisë i cili njihej si njohës i mirëi logjikës sepse vërtetë kishte punuar në këtë drejtim. Kishte lindur në vendine quajtur “Filurne” afër qytetit të Manastirit dhe atje kishte punuar edhe simuderris. Read more…

01 ShkIbni Destan

Ky artikull është pjesa 94 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1303 h
HaxhiAbdullah Abdij b. Destan Mustafa el Manastiri[1] me origjinë ngaManastiri i Maqedonisë kurse ka jetuar dhe vepruar në Stamboll i cili njihet simuderris hanefij me emrin Ibni Destan. Veprat e tija më të njohura janë;“Idahul meram fi keshfi edh-dhalam” dhe vepra “Burhanul huda fi red-di kavlien-nesara”. Read more…

01 ShkAbdullah Manastiri

Ky artikull është pjesa 93 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1330
Ismailhakijb. Abdullah el Manastiri[1]Kishte jetuar nëAstane dhe kishte mbajtur ligjërata në xhamin e Ajasofijes. Veprat e tij më tënjohura janë; “Ahkamu eshehri es-sijam” në gjuhën turke, “Telhisul kelam fiberahin akaidil islam” “Bejinat ahmedije fi terxhimeti er-risaletil hamidijeti”“Sherhu es-sadri bi fedaili lejletil kadri” “Mevahibu err-rrahmani fi menakibiel imam ebi Hanife En-nu’man” dhe vepra “Vesailul felah fi mesaili en-nikahi”dhe vepra tjera.

Referencat
[1] . Ismailpasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

01 ShkEd-dehleviu

Ky artikull është pjesa 92 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1110-1176 = 1699-1762
Ahmed b. Abdurrahim b. Vexhihudin el Umerij,el Farukij ebu Abdulaziz Ed-dehlevij el Hindi[1] i njohur edhe meemrin Shah Velijull-llah. Ishte dijetar eminent nga medhhebi Hanefij ngaDehlevi i Hindisë. Hixhazin e kishte vizituar gjatë viteve 1143 -1145. Kishte mësuarte babai i tij, kurse shkencat e hadithit i kishte mësuar nga Muhamed EfdalEl Sijalkutit[2]. Read more…

25 JanEbu Es-Suud

Ky artikull është pjesa 91 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

898-982 = 1493-1574
Muhamed b. Muhamed Mustafa el Imadij ebu Es-Suud . Dijetar i medhhebit hanefij, mufesir dhe muftij në pushtetin osman. Ka lindur në një fshat afër Stambollit, kurse mësimet e para i kishte marrë nga i ati i tij dhe nga të tjerë, e në mesin e tyre ishte dijetari i njohur el Mevla Kadiriju. Kishte punuar një kohë të gjatë si ligjërues nëpër xhami të ndryshme. Më vonë emërohet gjykatës i Brusës, pastaj edhe gjykatës i Stambollit. Read more…

25 JanIbni Nuxhejmi

Ky artikull është pjesa 90 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

926 -970 = xxx-1563
Zejnud-din b. Ibrahim b. Muhamed el Masrij i njohur me emrin Ibni Nuxhejmi emër ky që e trashëgon nga gjyshët e tij. Dijetar dhe punëtor i palodhshëm i medhhebit hanefij nga Egjipti dhe konsiderohej krenaria e Egjiptit. Kishte mësuar nga shumë dijetar në Egjipt por më të njohurit prej tyre ishin Shekir el Magribij, dhe Nurudin Ed-dejlemij. Read more…