Archive for the 'Bashkëpunëtorr' Category

17 GusPËRDORIMI I ISTIHSANIT, dëshmi për liderizmin e Ebu Hanifes në shkollën racionaliste

kontrata Prof. D-r. Taxhedin Bislimi

 Hyrje.

Para se të themi diçka rreth Istihsanit si burim i sheriatit islam, për përfitimin e dispozitave juridike islame në përgjithësi, e në shkollën juridike hanefite në veçanti, detyrimisht duhet të kemi një pasqyrë të qartë rreth legjislacionit islam, fazave të zhvillimit të sheriatit islam, burimeve mbi të cilat ndërtohej e drejta islame në përgjithësi, metodologjia shkencore që përdorej për përfitimin e dispozitave juridike islame, principet e përgjithshme shkencore dhe karakteristikat e përbashkëta dhe dalluese për çdo periudhë kohore, që prej ditëve të para të shpalljes e deri atëherë kur Istihsani formohet si burimet e sheriatit Islam. Read more…

22 JanFormimi dhe respektimi i shkollave juridike islame, hap gjigant për unitetin e myslimanëve.

Mr. Taxhedin Bislimi

 Bismil-lahirr-rra10150766_950959914933244_7338700852905996105_nhmanirr-rrahim

Të nderuar të pranishëm, Fillimisht më vjen mirë që ky takim i joni sot, ka një karakter fetar dhe shkencor islam, andaj më lejoni që me këtë rast të përuroj jo vetëm botimin e këtyre titujve por edhe organizatorët e këtij manifestimi, dhe njëkohësisht ju përshëndes edhe juve të nderuar të pranishëm, me shpresë që këto takime shkencore e fetare të jenë më të shpeshta në trevat tona.

Të nderuar të pranishëm, në kohën e Pejgamberit Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme  derti dhe përgjegjësia e islamit ishte e shpërndarë edhe në mesin e sahabëve, por padyshim se pesha kryesore e kësaj barre, rëndonte mbi të Dërguarin e Allahut Sal-lAllahu alejhi ve sel-leme, si burim dhe ligjvënës i normativës islame. Kjo përgjegjësi, pas vdekjes së tij, u bartë mbi supet e sahabëve si gjenerata e parë, e pas tyre gjenerat pas gjenerate mbi dijetarët eminentë të sheriatit dhe shkencave islame. Read more…

08 MarFtesa për dasmë dhe rregullat e saj

img076Për atë që martohet është mirë që t´i ftojë të tjerët me rastin e martesës së vet. Megjithatë, po qe se vendoset për një hap të tillë, atëherë është e udhës që ftesa të bëhet me kohë dhe i ftuari të informohet për motivin e ftesës. Ndërsa, sa i përket përgjegjës në ftesën e ofruar për dasmë, dijetarët Islam ndajnë mendime të ndryshme për këtë çështje. Read more…

08 MarTiparet e bukura të femrës

Femra e cila kërkohet për ta fejuar, duhet të jetë e pajisurimg076 me tipare të bukura. Tiparet e tilla njëkohësisht konsiderohen edhe bazamente fundamentale të fejesës. Dihet mirë se burri kënaqësinë shpirtërore e gjen te gruaja e tij e pajisur me cilësi të bukura dhe pikërisht për këtë duhet t’i kushtojë kujdes zgjedhjes së partneres së jetës. Read more…

07 JanKëshilla me rastin e manifestimit të lindjes së Pejgamberit a.s.

Prof. Dr. Muhamed Ratib En-Nabulsi

Falënderimi i takon Zotit të të gjitha botëve salevatet dhe selamet mbi zotëriu tonë Muhamedin  premtues besnik. O zoti ynë, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj që na ke mësuar, Ti je më i Dijshmi dhe më i Urti: O Zoti jonë, na e mëson atë që na bënë dobi dhe na e bënë të dobishme atë që na e mëson. Na e trego të vërtetën për të vërtetë nga na furnizo ta ndjekim atë dhe na e mëso të keqen për të keqe dhe na furnizo që ti largohemi asaj. Na bënë prej atyre që dëgjojnë fjalët dhe ndjekin më të mirën dhe me mëshirën Tënde na bashko me robërit tu të mirë. Read more…

03 JanFesta e vitit të ri dhe idhujtaria e kohëve moderne

Mr. Muhidin Ahmeti      

 Viti  ri, shundi i vjetër, kiç dhe snobizëm

Te shumica absolute e popujve të vjetër paganë, kremtimi dhe pritja e vitit të Ri nuk ishte asgjë tjetër veç se lavdërim, madhërim, simbol dhe shenjë e adhurimit të ndonjë trupi qiellor, në rastët më të shpeshta të Diellit. Kështu, në Egjiptin e vjetër, populli i të cilit, sipas Herodotit, e këtë e vërtetëotn edhe Kur’ani, i shpikte emrat e hyjnive paganë, të cilët më pas i pranuan Grekët, e nëpërmjet tyre edhe popujt  tjerë të Evropës.. Read more…

18 ShtGuri i Zi (Haxherul Esvedi) në Qabe

ٍMr. Taxhedin Bislimi

Guri i Zi është gur i sjellë nga xheneti, gjatë ndërtimit të Qabesë nga ana e Ibrahimit a.s Allahu xh.sh. i a kishte zbritur nga xheneti që ta vendonte në këndin jugor të Qabesë. Në periudhën kur mekasit rindërtuan Qaben (18 vite para hixhretit) Muhamedi a.s. (kishte 35 vjet) me duart e tij të ndershme kishte rivendosur gurin e zi në atë kënd në të cilin kishte qen me mijë vjet. Ky gur ishte i bardhë, por mëkatet e njerëzve e kishin nxirë. Read more…

12 GusObligimet e burrit ndaj gruas

Pasi që të bëhet lidhja e kontratës së martesës pasojnë edhe obligimet bashkëshortore mes vete. Në vazhdim do të flasim për obligimet e burrit ndaj gruas. Read more…

11 GusFejesa dhe martesa te shqiptarët dhe kanuni i Lek Dukagjinit

img076Fejesa dhe martesa te shqiptarët gjer më vitin 1929, kur hyri në fuqi kodi civil i shtetit shqiptar të Zogut, si dhe marrëdhëniet familjare nuk trajtoheshin me ndonjë kod civil të veçantë, por sipas përkatësive fetare të palëve, traditave të vendit, etj.. Read more…

09 GusSelefizmi dhe ideologjia selefiste 2/2

Prof. Dr. Alij Xhumua- Mufti I Egjiptit

Në pjesën e fundit, respektivisht në ligjëratën e kaluar kemi sqaruar për shfaqjen dhe evolimin e termit selefizëm dhe se çka donë të thotë të ndjekësh selefin. Andaj kur dikush thotë se ky është medhhebi i selefit, aty ka mashtrime, sepse aty gjenden dy iluzione që janë: Read more…