Archive for Dhjetor, 2011

27 DhjTurp na qoftë

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Në tërë botën demokratike, njerëzit bëjnë përpjekje që përmes votës së tyre të lirë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre politikë që me mençuri  të menaxhojnë dhe të zgjedhin problemet e popullit, kurse këtu tek ne në Ballkan- Maqedoni, praktika po dëshmon se ne zgjedhim udhëheqës për të krijuar probleme dhe huti në popull. Read more…

21 DhjNga demokracia në plutokraci

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Për derisa dikush nga ne, këtu në vendin tonë i motivuar nga logomania si rezultat i miopisë, po orvatet që në mënyrë perverse të paraqesë vlerat e larta të multinacionalitetit dhe multikonfesionalitetit në shoqërinë tonë, pala tjetër me plotë mençuri dhe gjakftohtësi në kontinuitet po promovojnë vlerat e veta kombëtare dhe fetare, duke reflektuar para opinionit të jashtëm për paternalizmin e dhe altruizmin objektiv të tyre që kinse buron nga ndjenja dhe shpirti i tyre. Read more…

20 DhjEl Bezdevij (400-493h)

Ky artikull është pjesa 50 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Alij b. Muhamed b. el Husejn b. Abdulkerim ebul Hasan Fahrudin El Bezdevij[1], është i njohur me emrin Fahrul Islami me origjin nga Semerkandi. Bezdeviu llogaritet nga dijetarët e mëdhenj të fikhut dhe usuli fikhut në medhhebin hanefij. Është vëllai i imam Alij b. Muhamed el Bezdevij. Dijetari Omer b. Muhamed En-Nesefij ka thënë:” Bezdeviu vërtetë ishte dijetar i dijetarëve në lëminë e usulit dhe fikhut, ai e ka mbushur lindjen dhe perëndimin me veprat e tij. Është autor i librit të njohur në shkencën e Usuli Fikhut i njohur me emrin “Usuli i Bezdeviut” dhe shumë vepra tjera.[1] . Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f.32,- Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti. – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 4/328 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

20 DhjImam Serahsiu (?-483h / ?-1090m)

Ky artikull është pjesa 49 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ebu Bekr Muhamed b. Ahmed b. Es- Serahsij[1]. Emrin Es-Serahsij e mori nga nga një vend i vjetër në Horasan, ku në emër të këtij vendi janë quajtur shumë dijetarë. Serahsiu njihet në mesin e dijetarëve më eminent të medhhebit hanefij si fikhis, usulist, muhadith dhe akaidolog me një fjalë erudit i vërtetë. Gjithashtu ai njihet edhe si muxhtehid në çështje të fikhut. Ishte shumë i mpreftë dhe mbante mendë shumë, thuhet se ai mbante mend dymbëdhjetë mijë fletore të shkruara[2]. Read more…

20 DhjEd-Damegani (398-478 / 1007-1085)

Ky artikull është pjesa 48 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Alij b. Muhamed b. Hasan b. Abdulmelik b. Abdulvehab Ebu Abdullah Ed-Damegani[1]. Dijetari i hanefijve në konën e tij. Njihet me titullin gjykatës i gjykatësve (kadil-kudat). Ka lindur na Damegan dhe aty është arsimuar dhe në Nisabur. Në vitin 447 emërohet gjykatës në Bagdad. Për aftësinë e tij si gjykatës shumë dijetarë e vlerësojnë ngjashëm me imam Ebu Jusufin. Postin e gjykatësit e kishte ushtruar afër tridhjetë vite. Veprat e tija të njohura janë “Mesailul hajtan vet-turuki” dorëshkrim, “Ez-zevaidu ven-nedhairu” gjithashtu dorëshkrim.[1] .Hajrudin Ez-Zirkilij, El Ealam 6/276 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul arifin.

20 DhjEn-Nasihij (/-447h / ?-1055m)

Ky artikull është pjesa 47 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdullah b. El Husejn eEbu Muhamed En-Nisaburi i njohur me emrin En-Nasihij[1]. Dijetar nga medhhebi hanefij në kohën e tij dhe gjykatës suprem (kadil-kudat) në Horasan. Kishte ardhur në Bagdad dhe kishte mësuar hadithin nga Bishr b. Ahmed El Esferainij dhe Ibni Hamdani, kurse nga ai kanë mësuar Ibni Ed-Daraibi etj. Veprat e tija më të njohura janë; “El xhemu bejne vakfej el hilal vel hisaf’, “ edebul kadi” dorëshkrim.[1] . Hajrudin Ez-Ziriklij, el Ealam 4/79 –  Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin, Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

19 DhjGogoleshat pa gogozhare

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Mbaj mend se dikur kur isha i vogël si fëmijë gjatë stinës së dimrit në fshatin tim nuk kishim shumë mjete për të luajtur, por të gjitha që ishin vetëm të natyrshme, andaj edhe loja jonë kishte  karaker dhe shumë e natyrshmëri. Gjatë dimrit shtohej hareja kur binte borë, sepse rrëshqitnim me najllonë dhe saja e ski që i ndërtonim vetë me tela edhe pse nuk ksihim dorza sërish ndo ndërtonim edhe ndonjë gogol, e për të marrë formën më të mirë në kokë i vëndonim edhe nga në gogozhare. Read more…

18 DhjFestimi i Vitit të Ri, kthim në paganizëm

Shkruan: Jusuf Zimeri

Paganizmi është besim në shumë hyjni apo perëndi, formë e lashtë e feve para kalimit në njërën nga fetë monoteiste. Kështu e shpjegon këtë term fjalori i gjuhës shqipe, e kjo vetvetiu nënkupton se është formë totale e gabuar e besimit, e mbështetur në mitologji të ndryshme, andaj assesi nuk do ta kisha quajtur fe. Nëse realisht gjurmojmë në të dhënat historike, me lehtësi konstatojmë se festimi i krishtlindjeve dhe vitit të ri nuk ka lidhje me fetë monoteiste, as me krishterimit, as me judaizmin e assesi me Islamin, por thjesht është një festë e bazuar në mitologjinë pagane, e që është inkorporuar në krishterizëm përmes paganizmit romak. Read more…

18 DhjMuhtari i kasabasë sonë

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Të nderuar bashkëqytetar, ndoshta nocioni Muhtar është pak i vrazhdët për dikë, është demode, por ama vërtetë është shumë i mirë. Është i mirë sepse vërtetë është sinonim i demokracisë, edhe pse është me origjinë vjen nga orienti, ai është integruar, i plotëson të gjitha standardet dhe kriteret evropiane bile edhe jashtë evropiane. Read more…

15 DhjLlojani, metropoli im !

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Eh, bashkëfshatarët e mi, Llojanas-sistan të lënë në mëshirën e pamëshirës që po ballafaqohen me përpjekjet e tyre të mbijetesës për të lidhur tridhejtëshin me njëshin, dimrin me pranverën dhe anasjelltas, të lënë pas dore si zorrë qorre, pushtetarët e desenzibilizuar nëpër kolltukët e tyre me rrotulla assesi të rrëshqasin drejtë popullit të tyre. Read more…