Archive for Prill, 2012

19 PriBija ime

Alij  Tantavi

Bija ime, jam njeri i moshuar i cili përjeton vitet e tetëdhjeta, njeri i cili është ndarë nga rinia, njeri i cili i ka thënë lamtumirë ëndrrave dhe iluzioneve të tij. Jam njeri, i cili kam shëtitur nëpër shumë vende të botës, kam takuar njerëz të strukturave të ndryshme dhe kam përfituar një përvojë mjaft të majme në jetën e kësaj bote. Atëherë bija ime, dëgjo këtë këshillë të sinqertë dhe të qartë, sepse buron nga mosha dhe përvoja ime, e që nuk e ke dëgjuar nga askush tjetër. Read more…

19 PriRipërtërirja e fesë

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Na ka treguar Sulejman b. Davud El Mehriju, na ka informuar Ibni Vehbi, më ka informuar Seid b. Ejubi nga Sherahil b. Zejd El Meafiriju, nga Ebu Alkame e ky nga Ebu Hurejreja, se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i cili ka thënë: “Vërtetë Allahu xh.sh. këtij Ummeti do ti dërgojë në krye të çdo njëqind vjeçari (shekulli) nga ata që do tua ripërtërijë atyre fenë e tyre.[1] Read more…

16 PriKush janë ata që nuk i donë All-llahu ?

Prof. Dr. Ratib Nabulsi

Suksesi më i madh që e arrin njeriu në këtë botë.

Të nderuar vëllezër, suksesi më i madh që e arrin njeriu në jetën e kësaj bote është nëse ka arritur të përfitojë dashurinë e Allahut xh.sh. Çdo njeri në sipërfaqen e tokës duke filluar nga Ademi a.s. e deri ditën e kiametit në praninë dhe natyrshmërinë e tij posedon dashurinë e ekzistimit të tij dhe, posedon dashurinë e sigurisë dhe cilësisë së ekzistimit të tij, posedon dashurinë e vazhdimësisë së ekzistimit të tij etj, etj,. Read more…

15 PriEl-Lahmij 555-643h = 1160-1246m

Ky artikull është pjesa 74 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdurrahman b. Muhamed  b. Abdulaziz Vexhihudin ebul Kasim El-Lahmij.[1] Ishte dijetar i njohur në shumë sfera shkencore i cili ka lindur në Egjipt dhe ka jetuar në Kajro. Dijetari Ed-Dimjati thotë: Ishte dijetar me vlera të mëdha dhe poet për krah asaj s ishte një det i vërtetë në njohjen e fikut të ebu Hanifes. Kishte punuar një kohë shumë të gjatë si mësues dhe pedagog në medreset e hanefive. Nxënësi i tij më i njohur ishte Zekijudin el Mundhirij. Veprat e tija janë nga lëmi të  ndryshm si nga gjuha arabe, tefsiri, ligjerata të ndryshme e vepra e tij më enjohur është“ Hadaikul az’hari fi sherhi mesharikil envari li Sagani” dorëshkrim.Imam Dhehebiu thotë se El-Lahmiju ka lindur në Kubrus. Read more…

15 PriEl Hasirij 546-636h = 1151-1238m

Ky artikull është pjesa 73 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Mahmud b. Ahmed b. Abdus-sejid b. Othman ebul hamid Xhemaludin el Buhari El Hasirij[1]. Ka lindur në Buhara dhe atje kishte mësuar nga dijetari i famshëm  Kadi Hani.  Gjithashtu kishte mësuar edhe nga Mensur el Ferravi si dhe në Halep kishte mësuar nga Sherif ebu Hashimi. Ka jetuar në Damask ku dhe kishte vdekur. Kishte punuar si ligjëruaes në medresen En-nurije. Nga veprat e tija më të njohura janë; “Et-tahrir fi sherhi el xhamiil kebir” dorëshkrim në shtatë vëllime, ”Hajru matlubi fil ilmi el mergubi” dorëshkrim nga lëmia e fikhut, “Et-tarikatu el hasirije fil hilafi bejne eshafiijeti vel hanefijeti”dorëshkrim, “En-nexhmul hadi es-sari ila hili elfadh sahihul buharij” dhe vepra “el vexhiz” dorëshkrim që përfshin fetva nga fikhu hanefij. Read more…

15 PriEl Musilij xx-629h = xxx-1232m

Ky artikull është pjesa 72 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ismail b. Ibrahim el Kadi Sherefudin Esh-shirazi b. Abdulkerim el Mevsilij[1]. Ky dijetar me origjin ishte nga Mosuli – Irak, porse ka jetuar dhe ka vdekur në Damask. Veprat e tij më e njohur është:” Mukadime” libër nga e drejta trashëgimore. Derisa ushtront posti e myftiut ishte kërkuar nga ai që të japë feta për lejimin e venës që prodhohet nga hurmët dhe shega, por pasi që ai nuk pranoi u shkarkua nga posti dhe qëndroi në shtçpi derisa vdiq. Read more…

15 PriEl Musilij 557-622h = 1162-1225m

Ky artikull është pjesa 71 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

SHkruan: Jusuf ZIMERI

Omer b. Bedri b. Seid el Veranij el Mevsilij Dijaudin ebu Hafs[1]. Dijetar anefij i shquar nga lëmia e hadithit. Ka lindur në Mosul të Irakut kurse ka vdekur në Damask të Sirisë. Veprat e tija janë të shumta e më kryesore janë: “El mugani an hifdhil kitab bi kavlihim lem jesih shejun fi hadhal bab” e botuar nga lëmia e hadithit “el akidetu es-sahiha fi mevduat es-sariha”, “Ma;rifetul mevkufi alel mevkufi” nga lëmia e hadithit, “Istinbatuul muini fil ileli vet-tarihi li ibni Muin” si dhe vepra “el xhamiu bejne Es-sahihajni”. Read more…

15 PriEl Merginani 551-616h = 1156-1219m

Ky artikull është pjesa 70 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

ShkruanË Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Ahmed b. Abdulaziz b. Omer b. Maze el Buhari el Merginani Burhanudin[1]. Merginani konsiderohet nga dijetarët e mëdhenj të medhhebit Hanefij për të cilin dijetari i famshëm ibni Kemal pasha (940) ka thënë:’Merginani konsiderohet nga muxhtehidët në çështje të fikhut hanefij. Ka lindur në Merginan nga një familje e ngritur në aspektin e arsimimit, kurse ka vdekur në Buhara. Veprat e tija më të njohura janë; “Dhehiretul fetava”dorëshkrim në pesë vëllime, “el muhitul burhanij” dorëshkrim katër vëllime nga fikhu, “Tetimetul fetava” dorëshkrim,”el vakiaat” dhe vepra “Et-tarikatul burhanije” Read more…

15 PriMutar-riziu 538-610h = 1143-1213m

Ky artikull është pjesa 69 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Sgkruan: Jusuf ZIMERI

Ebul Fet’h Burhanudin Nasir b. ebu El Mekarima Abdusejid, el Mutar-rizij el Havarizmij. El Mutar-riziu ka lindur vitin 538 h. 1143 m. në  Xherxhanije, kryeqytet i Havarizmit, qytet ky në të cilin ka vdekur ebu el Kasim Xharullah Ez-zemahsheriu, andaj edhe i thuhet zëvendës i Zemahsheriut. El Mutarez-ziu edhe shkollimin dhe arsimimin e kreu në vendlindje, nga i ati i tij. Ishte njohës i mirë i gjuhës arabe dhe gjuhës persishte, gjithashtu edhe në shkencat e fikhut, nga dijetarët e njohur të medhhebit Hanefij. Babai i tij Abdusejidi ishte nga dijetarët më të shquar të Xherxhanisë. El Mutariziu në sintaksë kishte shkruar librin me emrin ” el Misbah fi ilmin-nahvi” libër ky i cili gëzoi autoritet të madh mes dijetarëve të kësaj lëmie kurse shpjegimin e kësaj libre e bënë më shumë se 40 autorë. Nga veprat e tija gjithashtu janë:” El Idah fi sherhi mekamat el Haririj”. Ka edhe shumë libra tjerë dhe broshura të shkruara si në gjuhën arabe ashtu edhe në gjuhën persishte. Read more…

15 PriHusamedin Er-Razi xxx-593h

Ky artikull është pjesa 68 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Alij b. Ahmed b. El Melekij el Imam Husamudin Err-rrazi[1]. Ibni Asakiri përmend se kishte ardhur në Damask por nuk thekson se nga ka ardhur, duke thënë se kishte punuar si mësues dhe pedagog nëpër shkollat hanefite dhe ishte angazhuar me dhënien e fetave sipas medhhebit hanefij. Ibni Adimi thotë se ai kishte mësuar fikhun nga Othman b. Ebu Ganimi dhe të tjerë, kurse nga ai kishte mësuar Omer b. El Bedr el Musiliu. Ishte vërtetë që gëzonte autoritet në mesin e dijetarëve hanefij. Veprat e tij më e njohur  është “Hulasatu ed-delaili fi sherhil kudurij”. Read more…