Archive for Mars, 2013

29 MarShqiptari, Islami, Universiteti dhe Xhemaili.

Autor:Jusuf ZIMERI

(Një përgjigje shumë të shkurtë z. Xhemail Ahmetit)

Njeriu nuk ka kohë për të humbur, mbase as për të fituar kohë, ngase koha e njeriut, veçanërisht koha e besimtarit islam është shumë e shtrenjtë, madje koha për neve nuk është dhe nuk llogaritet para, ajo është më shumë se para, më shumë se ari, është fitimtarja dhe mposhtësja e të gjitha bregorëve. Natyrshëm, njeriu jo gjithherë ka mundësi që kohën ta shfrytezojë në rrugën dhe në orën e duhur. Read more…

27 MarNxitimi në vepra të mira

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Transmetohet nga Ebu Hurejrete r.a., se vërtetë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “ Nxitoni, shpejtoni (në punë të mira)  para se të ndodhin shtatë punë; nuk ju pret tjetër përveç varfërisë së harruar, ose pasurisë së tepruar, ose sëmundjes shkatërruese, pleqërisë së dobësuar, vdekjes së shpejtë, apo dexhalli si e keqe që ju pret, ose kiametit që është më i vështirë dhe më i hidhur” (Termidhiu) Read more…

21 MarAkuzuesit e Esharive !!!

Përgjigjet: Prof. Dr. Alij Xhumua

 Pyetja:

Një grup njerëzish nxitojnë me akuzat e tyre ndaj myslimanëve duke i konsideruar si idhujtarë (mushrik) dhe bidatxhinjë. Pretendojnë se vetëm ata janë metodologjinë (menhexhin) e selefit të mirë. Ata sfidojnë Esharitë dhe ata që janë në akiden e esharive duke i cilësuar se ata janë të humbur dhe bidatxhinjë ? Read more…

15 MarE drejta trashëgimore islame

Shkruan: Jusuf ZIMERI

E drejta trashëgimore si institut socio-juridik është i lidhur ngushtë me të drejtën civile, reale dhe familjare. Nga kjo nënkuptohet se e drejta e trashëgimore ka të bëjë me të drejtën subjektive dhe ekonomiko – pronësore. Read more…

15 MarMarrëveshja Omerite për çlirimin e Kudsit

Mr. Taxhedin BISLIMI

Teksti i Marrëveshjes: “Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim.

Kjo është marrëveshja me të cilën Robi i All-llahut, Omeri Prijësi i Besimtarëve banorëve të Ilija (Kudsit) ju jep (garanton) siguri. Ata i siguron ( garanton), për jetën tyre, për pasuritë e tyre, në kishat dhe kryqet e tyre. Siguron të gjithë popullin (e Kudsit) të shëndosh qofshin apo të sëmur. Siguron se muslimanët nuk do të banojnë në kishat e tyre dhe nuk do ti rrënojnë-shkatërrojnë ato (kishat), nuk do të marrin asgjë prej kishës e as për rreth saj, e as prej kryqit të tyre, nuk do të marrin asgjë prej pasurisë së tyre (kishës dhe kryqit). Read more…

07 Mar7 Marsi, dita e mësuesit

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Sot po manifestohet 7 marsi, dita e mësuesit, ditkontrataa e parë kur në vitin 1887 në Korçë u hap mësonjëtorja e parë me mësim në gjuhën shqipe. Kjo ditë duhet të përkujtohet, duhet të manifestohet, por, a vlen vetëm kaq? A vlen që vetëm këtë ditë të përkujtohet dita e mësuesit duke ia blerë një lule mësuesit, e më pas 365 tjera nënvlerësohet? Read more…

01 MarEbul Fadl El Musilij 599-683h

Ky artikull është pjesa 79 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Alametu ebul Fadl Mexhdudin Abdullah b. Mahmud, b. Mevdud b. Mahmud el Musulij[1]. Ka lindur në qytetin e Musulit në Bagdad në vitin 599 h dhe konsiderohet nga dijetarët e mëdhenj hanefij. Kishte mësuar nga shumë dijetar të vendit, e më pas u shpërngul në Damask ku edhe atje mori mësime nga shumë dijetar e në mesine tyre ishte dijetari njohur Xhemaludin el Hasirij. Read more…

01 MarEz-Zahidij xxx-658h

Ky artikull është pjesa 78 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Imam Muhtar b. Mahmud b. Muhamed ebu Rexha Nexhmudin Ez-zahidij el Gazminij[1]. Zahidiju konsiderohet nga elita e fukahave hanefij nga Gazmini- Havarezmi. Më vonë kishte udhëtuar për në Bagdad dhe në tokat bizantine. Mësuesit e tij më të njohur janë; Sedid el Hajatij, Burhanul eimeti, akaidin e kishte mësuar nga Ebu Jusuf Es-sekakij, gjuhën arabe dhe letërsinë nga Shejh Reshidudin El kandij etj. Veprat më të njohura të tij janë; “El havii fil fetava” dorëshkrim, “el muxhteba” dorëshkrim në të cilin kishte shpjeguar veprën e njohur të Kuduriut “el Muhtesar” si dhe vepra “Zadul eimeti”.[1] . Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f. 26, – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/1193.- Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tbekatil Hanefijeti.- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.- Haxhi halife, Keshfu edh-dhunun.

01 MarIbni El Xhevziju 581-654h

Ky artikull është pjesa 77 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

Ebu Mudhafer Jusuf b. Kozoogli b. Abdullah Et-turki el Auvfij el Bagdadi imam ebul Ferexh b. El Xhevziju[1] . Kishte lindur në Bagdad, kurse mësimet i kishte marrur nga gjyshi i tij Abdulmen’am b. Tajib dhe nga ebul El Jemen el Kindiu dhe disa të tjerë. Pas një kohe kishte emigruar nga Bagdadi për në Damask ku u vendos dhe atje vdiq. Ishte dijetar i mirë, i urtë dhe shumë i sjellshëm. Gjatë luftrave të kryqëzatave gjithnjë apelonte në xhihad, kurse edhe vet ai personalsht kishte marrë pjesë në formacionet ushtarake në qytetin e Nablusit. Veprat e tija më të njohura janë: “Meratu Ez-zeman fi fejatil fudala vel eajan” shpjegi i veprës së Shejbanit “Xhamiul kebir”. Pastaj vepra “Kenzul muluk fi kejfijeti es-suluk”, pastaj “El-levami fi ehadithil muhtesar vel xhami” “tefsirul Kur’an”, “Menakib ebi Hanife”. Vdiq në Damask në moshën 73 vjeçare.[1] . Mevsuatu islamije el mujesere 6/1259

01 MarEs-Sagani 555-650h

Ky artikull është pjesa 76 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

El Hasan b. Muhamed b. el Hasan b. Hajdar b. Alij el Adevij el Umrij el imam Radijudin ebul Abas Es-Sagani[1]. Dijetar dhe fikhist i njohur hanefij me origjinë nga India i cili ka jetuar në Bagdad. Dijetari Hafidh Ed-Dimjati ka thënë Ai ishte dijetar, besnik dhe i sinqertë, ishte imam (i pari) në gjuhë, fikh, dhe hadith. Es-Sagani ishte shumë i fuqishëm në përdorimin e pendës, andaj kishte shkruar vepra të shumta por më të njohurat janë; “El Ahkam fi fikhil hanefij” “Tekmiletu es-sihah” në gjashtë vëllime, “Sherhu xhamiu es-sahih” nga Buhariu, “Mexhmeul bahrejni” nga lëmia e hadithit, “mexhmeul bahrejni” nga lëmia e gjuhës që përfshinë dymbëdhjetë vëllime, “Menasikul haxhi”, “Kitabul Feraid” nga fikhu, si dhe shumë vepra tjera[1] . Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil Hanefijeti – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.