Archive for Janar, 2014

25 JanEbu Es-Suud

Ky artikull është pjesa 91 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

898-982 = 1493-1574
Muhamed b. Muhamed Mustafa el Imadij ebu Es-Suud . Dijetar i medhhebit hanefij, mufesir dhe muftij në pushtetin osman. Ka lindur në një fshat afër Stambollit, kurse mësimet e para i kishte marrë nga i ati i tij dhe nga të tjerë, e në mesin e tyre ishte dijetari i njohur el Mevla Kadiriju. Kishte punuar një kohë të gjatë si ligjërues nëpër xhami të ndryshme. Më vonë emërohet gjykatës i Brusës, pastaj edhe gjykatës i Stambollit. Read more…

25 JanIbni Nuxhejmi

Ky artikull është pjesa 90 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

926 -970 = xxx-1563
Zejnud-din b. Ibrahim b. Muhamed el Masrij i njohur me emrin Ibni Nuxhejmi emër ky që e trashëgon nga gjyshët e tij. Dijetar dhe punëtor i palodhshëm i medhhebit hanefij nga Egjipti dhe konsiderohej krenaria e Egjiptit. Kishte mësuar nga shumë dijetar në Egjipt por më të njohurit prej tyre ishin Shekir el Magribij, dhe Nurudin Ed-dejlemij. Read more…

25 JanShejh Zadeh

Ky artikull është pjesa 89 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-951 = xxx-1544
Muhamed (Muhjudin) b. Mustafa (Muslihudin) el Kavxhevij . Dijetar dhe fikhist i medhhebit hanefij me origjinë turke. Ishte muderris i njohur në Stamboll dhe kishte arritur një reputacion shumë të fuqishëm. Veprat e tija më të njohura janë; “Hashijetu ala envari Et-tenzil lil Bejdavij” vepër e botuar në katër vëllime. Read more…

25 JanIbni Hamza

Ky artikull është pjesa 88 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-938 = xxx-1531
Muhamed b. Omer b. Hamza Muhjudin, dijetar dhe fikhist i pushtetit osman . Ka lindur në Antaki të Turqis dhe atje ishte shkolluar, porse në kërkim të diturisë kishte vizituar shumë vende. Kishte udhëtuar në Egjipt dhe në takim me sultanin Kajtabaj në Egjipt dhe për te kishte shkruar një vepër të quajtur “En-nihaje” nga lëmia e fikhut. Read more…

25 JanTashkubri

Ky artikull është pjesa 87 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

857-935
Mustafa b. Halil Muslihudin Tashkubri Er-rumi . Dijetar hanefij i cili ka lindur në Tashkubri. Fillimisht kishte mësuar nga babai i tij Muhamed En-Neksari, e pastaj te shumë mësues por më të njohurit ishin; Kadi Zade, Alaudin Alij el Arabij, Havaxhe Zade etj. Kishte punuar si mësimdhënës nëpër shumë shkolla. Read more…

Tags:

25 JanEl Fenari

Ky artikull është pjesa 86 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-929
Muhamed Shah b. Alij b. Jusuf b. Bali b. Shemsudin Muhamed b. Hamza el Fenarij . Dijetar hanefij dhe gjykatës ushtarak i Rumelisë. Veprat e tij më të njohura janë; “Hashijetu alel evailil vexhiz” “sherhul vikajeti” nga Sadru esh-sheria ‘Hashijetu ala sherhi el Isbihani” nga Et-Tavilu, Hashijetu ala sherhi es-ser-raxhije” nga lëmia e së drejtës trashëgimore, dhe vepra tjera

Tags:

25 JanIbni Bilali

Ky artikull është pjesa 85 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

875-957 = 1470-1550
Muhamed b. Muhamed b.Muhamed b. Bilali ebu Abdullah Shemsudin el Ajnij . Ibni Bilali ishte një dijetar i famshëm në Halep ku kishte lindur dhe kishte vdekur. Kishte punuar edhe si mësimdhënës edhe si muftij. Kishte shkruar shumë porse nuk i kishte publikuar gjatë jetës së tij. Read more…

25 JanXhevi Zade

Ky artikull është pjesa 84 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-954 = xxx-1547
Muhamed b. Iljas el Hanefij err-rrumi Muhjudin, i njohur me emrin Xhevi Zade . Dijetar, fikhist dhe gjykatës me origjin turke i cili fillimisht ishte emëruar gjykatës në Egjipt, e më pas ishte trasferuar si gjykatës ushtarak në Anadol. Pas këtij posti ishte emëruar Muftij i Stambollit. Read more…

25 JanSururiju

Ky artikull është pjesa 83 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

897-969 =1492-1562
Mustafa b. Sha’ban el Hanefij Err-rrumi Muslihudin i njohur me emrin Sururij . Sururiju ishte një dijetar me famë në turqi. Ka lindur në Klibuli, kurse mësues e kishte pasur dijetarin e famshëm turk Tashkibri Zaden. Ka vdekur dhe është varrosur në lagjen Kasim Pasha në Stamboll. Sururiju ka shkruar në gjuhën arabe, turke dhe persishte. Read more…

Tags:

25 JanManastirli Çelebi

Ky artikull është pjesa 82 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx – 949
Manastirli Çelebij ishte dijetar hanefij me origjinë nga Manastiri i cili kishte mësuar nga shumë dijetar por më i njohuri në mesin e tyre ishte el Karmani. Manastrirli kishte punuar si mësimdhënës nëpër shumë shkolla fetare, fillimisht në Medresen e Manastirit, pastaj në Edrene dhe shumë shkolla tjera. Ishte dijetar mistik dhe modest por studiues i fuqishëm.