Archive for Shkurt, 2014

27 ShkThënie nga Shejh Esha’ravi (Allahu e mëshiroftë)

Përgatiti: Jusuf Zimeri

– “Nëse Allahu Fuqiplotë të ka marrë diçka nga ajo që ti nuk ke menduar se do ta humbësh, atëherë do të të japë diçka tjetër që nuk ke menduar se do të mund ta kishe kompletuar”
– “Nëse nuk ke mundësi ta thuash të vërtetën, atëherë së paku mos i aplauzo të pa vërtetës”
– “Nëse nuk gjen dikë që të urren, atëherë dije se je njeri i dështuar”
– “Nëse nuk frikohet ai që e ka babanë, atëherë pse të frikohet ai që e Allahun”
– “Shpresoj që feja të arrijë te politikanët e jo dijetarët fesë te politika”
– “Allahu i Lartë-madhërishëm i jep këtë botë atij që e donë dhe atij që nuk e donë, kurse Ahiretin ia jep vetëm atij që e donë
– “Shpresoj që feja të arrijë te politikanët e jo dijetarët e fesë te politika”
– “Nëse te dikush tjetër e sheh bukurinë, atëherë dije se në zemrën tënde e ke të bukurën”
– “Kush e përshpejton një çështje para se ti vijë koha,është i sanksionuar me pengesë të arritjes së saj“
– “Është punë shumë e bukur që në çdo kopsht ta mbjellësh nga një lule të bukur, por puna më e bukur është që dhikrin (përmendjen e Allahutxh.sh.) ta mbjellës në çdo gjuhë. “
– “Besimtari islam asnjëherë nuk e kërkon jetën e kësaj bote, sepse ai është i bindur se jeta e vërtetë është në botën tjetër.”
– “Allahu i Plotfuqishëm e dinë më së miri se ç’ke në veten tënde, andaj edhe të dhuron pa të pyetur fare”

14 ShkFalja e namazit Kaza

Shkruan: Jusuf  ZIMERI

Sigurisht se të ndikuar nga dijetarët islam si dhe nga terminologjia e jurisprudencës islame, popullata e jonë islame apo më mirë me thënë namazshumica e saj, e kanë të njohur termin “Kaza”, edhe pse ndoshta nuk kanë kapacitet shkencor islam për ta definuar atë mbi parimet e përgjithshme shkencore islame. Me çështjen e kazasë, në gjuhën arabe “el kadau” popullata jonë islame ka nënkuptuar kryerjen e një veprimi jashtë kohës së përcaktuar, respektivisht faljen e namazit që i ka ngelur pa e falur në kohën e përcaktuar për të, ose agjërimin e ndonjë dite të Ramazanit që nuk e kanë agjëruar në kohën e përcaktuar. Read more…

01 ShkEl Hadimij

Ky artikull është pjesa 98 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1113-1176 = 1701-1763
Muhamedb. Muhamed b. Mustafa b. Othman ebu Seid el Hadimij[1]. Usulist dhefikhist nga dijetarët e medhhebit hanefij me origjinë nga Buhara. Ka lindur nëfshatin Hadim në rrethin e Konjës. Fillimisht kishte mësuar nga babai i tij. Isht bërë i njohur në opinion me ligjëratat e tija në Ajasofi në Stamboll. Read more…

01 ShkEl Medarij

Ky artikull është pjesa 97 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1190
Ibrahimb. Mustafa b. Ibrahim el Medhari[1]. Dijetar i fikhuthanefij i cili gëzonte reputacion të veçatë në mesin e dijetarëve të kohës sëtij.  Ka lindur në Halep dhe atje ka mësuar.Më vonë udhëtoi për në Kajro dhe atje kishte mësuar afër shtatë vite shkencatlogjike. Read more…

01 ShkEl Karidij

Ky artikull është pjesa 96 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1106-1197 h = 1694-1783 m
Ahmedb. Ibrahim b. Ahmed ebu Kemal Shihabudin Err-rresmij el Kiridij[1]. Ka lindur nëishullin e Kretës – Greqi gjatë pushtetit osman. Mësimet e para i mori nëvendlindje që më pas të transferohet në Stamboll. Në Stamboll ushtroi dhe shumëdetyra të rënëdishme, ku fillimisht u punësua në administratën e kryemistrit. Read more…

01 ShkFilurneviju

Ky artikull është pjesa 95 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1244 = xxx-1828
Mustafab. Ismail el Filurneviju[1]. Filurneviju ishtenjë studjues dhe hulumtues në tokat e rrumelisë i cili njihej si njohës i mirëi logjikës sepse vërtetë kishte punuar në këtë drejtim. Kishte lindur në vendine quajtur “Filurne” afër qytetit të Manastirit dhe atje kishte punuar edhe simuderris. Read more…

01 ShkIbni Destan

Ky artikull është pjesa 94 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1303 h
HaxhiAbdullah Abdij b. Destan Mustafa el Manastiri[1] me origjinë ngaManastiri i Maqedonisë kurse ka jetuar dhe vepruar në Stamboll i cili njihet simuderris hanefij me emrin Ibni Destan. Veprat e tija më të njohura janë;“Idahul meram fi keshfi edh-dhalam” dhe vepra “Burhanul huda fi red-di kavlien-nesara”. Read more…

01 ShkAbdullah Manastiri

Ky artikull është pjesa 93 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

xxx-1330
Ismailhakijb. Abdullah el Manastiri[1]Kishte jetuar nëAstane dhe kishte mbajtur ligjërata në xhamin e Ajasofijes. Veprat e tij më tënjohura janë; “Ahkamu eshehri es-sijam” në gjuhën turke, “Telhisul kelam fiberahin akaidil islam” “Bejinat ahmedije fi terxhimeti er-risaletil hamidijeti”“Sherhu es-sadri bi fedaili lejletil kadri” “Mevahibu err-rrahmani fi menakibiel imam ebi Hanife En-nu’man” dhe vepra “Vesailul felah fi mesaili en-nikahi”dhe vepra tjera.

Referencat
[1] . Ismailpasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

01 ShkEd-dehleviu

Ky artikull është pjesa 92 nga 98 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Gjigantët Hanefij

1110-1176 = 1699-1762
Ahmed b. Abdurrahim b. Vexhihudin el Umerij,el Farukij ebu Abdulaziz Ed-dehlevij el Hindi[1] i njohur edhe meemrin Shah Velijull-llah. Ishte dijetar eminent nga medhhebi Hanefij ngaDehlevi i Hindisë. Hixhazin e kishte vizituar gjatë viteve 1143 -1145. Kishte mësuarte babai i tij, kurse shkencat e hadithit i kishte mësuar nga Muhamed EfdalEl Sijalkutit[2]. Read more…