Archive for Maj, 2014

07 MajSuneti i thënies “Amin” pas leximit të sures el Fatiha në namaz (me apo pa zë)

Transmetohet nga ebu Hurejreja All-llahu qoftë i kënaqur me te, se vërtetë i Dërguari i Allahut Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme ka thënë: Kur të thotë Imami “gajrilmagdubi alejhim velad-dalin”  thuani: Amin, sepse vërtetë ai që harmonizon aminin e tij me aminin e melekëve, atij i falen mëkatet  e bëra deri në këtë moment”. Regjistroi Buhariu 1/108) Read more…