05 ShtLibra të botuar

Jusuf Zimeri ka shkruar dhe përkthyer këto vepra:

Autoriale:
1. Internimet dhe burgimet e Seid Nursit, SHB Furkan, Tetovë, 1994;
2. E drejta e trashëgimisë në jurisprudencën islame, Sh. Ilmije, Shkup, 1994; Ribotimi, 2013.
3. Sistemi zgjedhor islam, BIM, Shkup, 2000;
4. E drejta familjare, BIM, (bashkautor);
5. Gjykata në sistemin islam, Myftynia e Kumanovës, ;
6. Pesë shtyllat e fesë islame, BIM-Shkup, 1998, (Bashkautor);
7. Emancipimi i femrës dhe moda, Sh. Ilmije, 2002.
8. Shpjegimi i Sures El Fatiha, 2010

9. Fikhul Ibadat, tekst shkollor për Medresen; Isa Beu Shkup, 2012

10. Hyrje në të drejtën penale islame, shkup 2012.

11. FIKHU ISLAM – Dispozita namazi, zeqati, agjerimi dhe haxhi, 2013

12. Mevludi, sunet i mirë i apo Bidat, 2012.

13. Namazi i teravisë, 2012

14. Fikhul Ibadat II, tekst shkollor për nxënësit e Medresesë “Isa Beu” Shkup 2013

15. PËRMBLEDHJE PUNIMESH NGA JURRISPRUDENCA ISLAME, 2013

16. PYETJE PËRGJIGJE ISLAME , 2014

17. PAK MË NDRYSHE, 2014

18. 120 PËRGJIGJE RRETH HAXHIT, 2014

Në vazhdën e shkrimeve ka edhe pesë dispensa për nxënësit e Medresesë që janë:
– E drejta civile, dispensë për vitin e III;
– E drejta penale dispensë për vitin e IV dhe
– Bazat e jurisprudencës islame, dispensë për vitin e IV.

Të përkthyera:
1. Muhamed Mutevli Sha’ravi, E mira dhe e keqja, Kairo, 1992;
2. Jusuf el-Kardavi, Fetva bashkëkohore, I, Furkan, 2003
3. Mr. Taxhedin Bislimi, Vakëfi në Maqedoni prej vitit 1913-2000,
4. Ali Tantavi, Bija ime, Interdiskontu Shkup, 1997,
5. Lutjet e haxhit dhe umres, BIM, 1996.
6. Suneni i Ebu Davudit,

7. Mr. Taxhedin Bislimi, Atributet e Hipokritëve në Suren Et-Teuvbe, 2011.

Nga veprimtaria e tij shkencore vlen të përmendet, se në shumë vepra shkencore islame në gjuhën shqipe na paraqitet si recensent apo redaktor i tyre. Në anën tjetër ishte aktiv edhe nëpër simpoziume si në vend ashtu edhe jashtë vendit. Në vitin 1998 u paraqit aktiv në simpoziumin “Zeqati dhe sadekatul filtri në trevat tona” që u mbajt në Shkup nën organizimin e Bashkësisë Islame me temën me temën “Roli i zeqatat dhe sadekatul fitrit në trevat tona”. Në vitin 2002 ishte pjesëmarrës aktiv në konferencën rajonale 2 ditore në Tiranë me temën“Toleranca Fetare dhe etnike” e që ishte nën patronatin e organizatë Fridri Eberg- nga Gjermani ku u paraqit me temën “ Toleranca sipas mësimeve islame”. Në vitin 2009 ishte pjesëmarrës aktiv në simpoziumin shkencor të organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës në Prishtinë, me temën Mvludi tek shqiptarët. ku u paraqit me temën roli dhe rëndësia e Mevludit në trevat tona.

Comments are closed.