16 NënVaxhibet e Haxhit

Ky artikull është pjesa 1 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Në vazhdim do të përmendim vaxhibet e haxhit e që janë:

– Veshja e Ihramit prej mikatit ose para tij. Nga ky vaxhib nënkuptohet se mikati nuk guxon të kalohet pa e veshur Ihramin, por lejohet që Ihrami të vishet para Mikatit. Transmetohet se Ibni Omeri r.a. Ihramet i kishte veshur prej Bejtul Makdesit, Umran b. Husejni i kishte veshur prej Basres, kurse Abdullah b. Abasi prej Shamit.[1] Read more…

Tags: ,

14 NënHaxhxhi “Bedel” ( për tjetrin)

Ky artikull është pjesa 2 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Sipas parimeve të përgjithshme të jurisprudencës islame, të gjitha format e adhurimeve për nga forma dhe mënyra e zbatimit të tyre kryesisht ndahen në tre lloje që janë;

a. Adhurimet që kryerja e tyre ka karakter trupor – fizik, siç janë namazi dhe agjërimi, në këto lloje të ibadetit dijetarët islam janë unik se nuk lejohet zëvendësimi, sepse qëllimi i këtij ibadeti është ndjeshmëria dhe lodhja fizike e kjo nuk arrihet me zëvendësim. Read more…

Tags: ,

14 NënKushtet e Haxhit شروط الحج

Ky artikull është pjesa 3 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Sikur edhe çdo ibadet tjetër në islam i cili ka kushtet e veta, ashtu edhe haxhi që të jetë i vlefshëm ka kushtet e veta. Kushtet e haxhit mund të jenë:
1. Kushtet e obligueshmërisë
2. Kushtet e obligueshmërisë së kryerjes së haxhit
3. Kushtet e vlefshmërisë së haxhit Read more…

Tags: ,

16 NënFarzet e Haxhit

Ky artikull është pjesa 4 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor:  Jusuf ZIMERI

Sipas medhhebit Hanefij farzet (ruknet) e haxhit janë tre:

 1. Ihrami

Me shprehjen Ihram në kuptimin gjuhësorë nënkuptojmë të ndalosh diç që ishte e lejuar, kurse në terminologjinë e sheriatit islam nënkuptojmë: nijetin zemërorë për të kryer haxhin, bashkërisht me shqiptimin e Telbijes[1] me anë të gjuhës pa ndonjë ndarje mes nijetit dhe telbijes. Read more…

Tags: ,

12 NënHaxhxhi الحج

Ky artikull është pjesa 5 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf  ZIMERI

Një ndër shtyllat esenciale të islamit është edhe Haxh-xhi. Me shprehjen (El haxhxhu) në kuptimin gjuhësorë nënkuptojmë vizitë, kurse në kuptimin terminologjik të sheriatit islam do të thotë: “Vizita e veçantë në vendin e veçantë (Qabe-Arefat) në kohën e veçantë me veprime dhe nijet të caktuar.

Nga definicioni i lartpërmendur nënkuptohet se haxhi nuk është vetëm udhëtim i thjeshtë, por ai është udhëtim i veçantë përmes së cilit kryhet edhe adhurim All-llahut xh.sh.[1]. Gjithashtu gjatë kryerjes së haxhit patjetër të kryhen obligimet e caktuara sipas parimeve islame dhe atë në kohën dhe vendin e caktuar. Read more…

Tags:

14 TetGabimet gjatë haxh-xhit dhe përmirësimi i tyre

Ky artikull është pjesa 6 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

 “Kush e bënë haxhin për Allahun dhe (gjatë kryerjes së tij) nuk bënë mardhënie seksuale, nuk bënë mëkate kthehet i pastër nga mëkatet sikur atë ditë që e ka lindur nëna e tij “ Buhariu.

Read more…

10 TetHaxh-xhi Bedel – Dispozita të shpërndara

Ky artikull është pjesa 7 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Me qenë se haxh-xhi bedel, kryhet për tjetrin e jo për vete, atëherë i autorizuari për kryerjen e këtij haxh-xhi duhet në përpikshmëri ti përmbahet porosisë nga i cili autorizohet dhe nuk guxon të ndryshojë porosinë sepse po nuk iu përmbajt porosisë atëherë bartë përgjegjësinë morale dhe fetare si dhe pasojat materiale

Read more…

21 TetPorosi vëllait tim që shkon në Haxh

Ky artikull është pjesa 8 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf Zimeri

Vëlla i dashur besimtar, ti që ke vendosur të kryesh haxhin, dije se haxhi është shtylla e pestë e Fesë islame. Është ibadet (adhurim) që ndërlidhet edhe me çështjen fizike edhe me çështjen ekonomike, përfshirë këtu edhe çështjen shpirtërore dhe atë materiale. Read more…