17 NënNamazi: Koha e namazit, kusht i namazit

Ky artikull është pjesa 5 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf ZIMERI

4. Kohët e namazit (Mevakitu Es-salat)
Namazi është ibadet i cili patjetër duhet të kryhet në kohën e tij të cilën e ka caktuar All-llahu xh.sh. Falja e namazit në kohën e caktuar quhet eda, kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. Personi i cili nuk e falë namazin në kohën e vet, pa arsyetim islam, jo vetëm që asnjëherë nuk mundë të arrijë vlerën e tij, por ai konsiderohet edhe mëkatar, sepse ruajtja e kohës së namazit është obligative – farz. Read more…

14 NënKushtet e Haxhit شروط الحج

Ky artikull është pjesa 3 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Sikur edhe çdo ibadet tjetër në islam i cili ka kushtet e veta, ashtu edhe haxhi që të jetë i vlefshëm ka kushtet e veta. Kushtet e haxhit mund të jenë:
1. Kushtet e obligueshmërisë
2. Kushtet e obligueshmërisë së kryerjes së haxhit
3. Kushtet e vlefshmërisë së haxhit Read more…

Tags: ,

03 NënNamazi: Kushtet

Ky artikull është pjesa 12 nga 19 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Namazi

Autor: Jusuf ZIMERI

Kushti i parë i Namazit
Kushti është ai nga i cili varet ekzistimi i të kushtëzuarit,që do të thotë se mosekzistimi i tij shpie në mosekzistimin e të kushtëzuarit, kurse ekzistimi i tij nuk shpie në obligueshmërinë e të kushtëzuarit. Kushti për dallim nga rukni, është pjesë e jashtme e veprimit si p.sh. Abdesi që është kusht për namaz, pa te nuk mund të falen namazi, por ekzistimi i abdesit nuk obligon faljen e namazit, dhe ai është pjesë e jashtme e namazit. Sa i përket kushteve të namazit, të cilat obligohet besimtari islam që t’i plotësojë para se të hyjë në namaz, sipas rregullave islame janë 6, e ato janë: Read more…