16 NënVaxhibet e Haxhit

Ky artikull është pjesa 1 nga 8 pjesë, në serinë e artikujve nga tema: Haxhxhi

Autor: Jusuf ZIMERI

Në vazhdim do të përmendim vaxhibet e haxhit e që janë:

– Veshja e Ihramit prej mikatit ose para tij. Nga ky vaxhib nënkuptohet se mikati nuk guxon të kalohet pa e veshur Ihramin, por lejohet që Ihrami të vishet para Mikatit. Transmetohet se Ibni Omeri r.a. Ihramet i kishte veshur prej Bejtul Makdesit, Umran b. Husejni i kishte veshur prej Basres, kurse Abdullah b. Abasi prej Shamit.[1] Read more…

Tags: ,

08 TetDallimi mes Farzit dhe Vaxhibit sipas shkollës juridike Hanefij

Autor: Jusuf ZIMERI

Derisa shumica e dijetarëve të Usuli Fikhut nga shkollat tjera juridike normën obliguese e ndanë në pesë lloje, që janë, 01. vaxhib, 02. mendua, 03. ibaha, 04. kerahe apo mekruh dhe 05. haram, kurse dijetarët e shkencës së suli fikut nga shkolla juridike (medhhebi) hanefij këtë normë e ndanë në shtatë lloje që janë; 01.farz, 02.vaxhib, 03.mendub, 04.lejimi (el ibaha) 05.haram, 06.mekruhi tahrimen dhe 07.mekruhi tenzihen.

Read more…