Opinione, Përkthime

A e dini se ?

Ing. Adnan Er-Rifai
Nga arabishtja:Jusuf Zimeri 

– Nocioni “kultum – keni thënë” është përmendur në Kur’an  9 herë, aq sa është përmendur edhe nocioni “ekulu-them”.

– Nocioni “tekulune- po thuani” përmendet 11 herë, aq sa përmendet edhe nocioni “nekulu-po themi”.

– Nocioni “salevat- namazet” në formën e shumësit në Kur’an përmendet 5 herë, aq sa është numri i namuzeve brenda 24 orëve.

–  Imperativi “ekim dhe ekimu- falu dhe faluni” (në njëjës dhe shumës) për namazin, në Kur’anin famëlartë përmendet 17 herë, gjithashtu edhe nocioni farz përmendet 17 herë që përputhet me numrin e rekateve farze brenda një dite (2+4+4+3+4= 17).

– Nocioni “sexhede” për njerëzit në Kur’an përmendet 34 herë, e kjo përputhet me numrin e sexhdeve që i bënë njeriu i cili falë 5 kohë namaz farz brenda ditës, 17 rekate x 2 sexhde = 34 sexhde).

– Fjala shpërblim në Kur’an përmendet 117 herë, aq sa përmendet edhe fjala falje mëkatesh.

– Fjala “dalalet – humbje, humnerë” në Kur’an është përmendur 191 herë, aq sa është përmendur edhe nocioni “Aje- argument

– Nocioni “harbun-luftë” në Kur’an është përmendur 6 herë, aq sa është përmendur edhe nocioni “esra-robër”.

– Nocioni “ersele- dërgoi”  në Kur’an është përmendur 513 herë, aq sa është numri i përgjithshëm i të dërguarve të tij.

–  Nocioni “hizb-parti, grup” në Kuran e që lidhet me emrin e Allahut si “Hizbull-llah” përmendet 3 herë, aq sa përmendet edhe nocioni Hizbu shejtan.,

– Nocioni “silah- armë” përmendet në Kur’an 4 herë, aq sa përmendet edhe nocioni “Xhuruh-plagë”.

– Nocioni “Eslihatikum-armët tuaja” përmendet në Kur’an aq herë sa përmendet edhe nocioni “Eslihatuhum-armët e tyre”.

– Nocioni “surur – gëzim” përmendet në Kur’n 4 herë, aq herë sa përmendet edhe nocioni hidhërim “elesa”

– Nocioni “el mejmene –ana e djathtë” përmendet në Kur’an, 3 herë aq herë sa përmendet edhe nocioni mesh’eme-ana e majtë.

– Nocioni “vesaten-mes, mesatar” në Kur’an përmendet 5 herë, aq sa përmendet edhe nocioni, skaj.

– Nocioni “el hamr-venë” përmendet në Kur’an 7 herë, aq sa përmendet edhe nocioni dehje.

– Nocioni “burhan-argument” përmendet në Kur’an 8 herë, aq sa përmendet edhe nocioni buhtan-shpifje.

– Nocioni “thijab-rrob-e” në Kzur’an përmendet 8 herë, aq sa përmendet edhe nocioni hixhab-mbulesë.

– Nocioni “lebithe-qëndrim” në Kur’an përmendet 31 herë, aq sa përmendet edhe nocioni haxhere , shpërngulje.

– Nocino “sultan- sundues” në Kur’an përmendet 39 herë, aq herë sa përmendet edhe nocioni i pa drejtë, zullumqar.

Si dhe shumë fjalë tjera.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht