Biografi

Abdullah Manastiri

xxx-1330
Ismailhakijb. Abdullah el Manastiri[1]Kishte jetuar nëAstane dhe kishte mbajtur ligjërata në xhamin e Ajasofijes. Veprat e tij më tënjohura janë; “Ahkamu eshehri es-sijam” në gjuhën turke, “Telhisul kelam fiberahin akaidil islam” “Bejinat ahmedije fi terxhimeti er-risaletil hamidijeti”“Sherhu es-sadri bi fedaili lejletil kadri” “Mevahibu err-rrahmani fi menakibiel imam ebi Hanife En-nu’man” dhe vepra “Vesailul felah fi mesaili en-nikahi”dhe vepra tjera.

Referencat
[1] . Ismailpasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht