Biografi

Alaudin Semerkandi (?-540h / ?-1145m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ebu Bekr, thuhet Ebu Mensur Muhamed b. Ahmed b. Ebu Ahmed Alaudin Es-Semerkandi , nga dijetarët e mëdhenj të medhhebit hanefij. Alaudin Semerkandi kishte jetuar në Halep dhe është bërë i njohur me veprën e tij “Tuhfetul fukaha” e botuar. Imam Semerkandi kishte edhe një libër nga Usuli fikhu i quajtur “El-lubab”, por nuk na ka arritur, e këtë libër e përmend dijetari  famshëm Tashkubri Zade.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht