Biografi

Bosneviu

xxx-983 h = xxx-1575 m
Ahmed b. Abdullah el Busnevij Es-serai Shemsudin, dijetar i medhhebit hanefij me origjinë nga Bosna. Kishte lindur në qytetin Seraj. Kishte mësuar në Eskidar, e më pas në Astane dhe Brusë. Kishte dy fletushka në gjuhën arabe që janë: “Vasful kalem” dhe “Vasfu es-sejfi”.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht