Biografi

Dvud Et-Tenuhi 278-343h

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Alij b. Muhamed b. Ebu El Fehm Davud Et-Tenuhi[1]. Dijetari Es-Sem’ani thotë se Et-Tenuhi ka lindur në Antakij kurse pas moshës pesëdhjetë vjeçare është transferuar në Bagdad. Fikhun e ka mësuar nga Ebu Hasan el Kerhiju, njashtu ka mësuar nga Hasan b. Ahmexh Western union agent b. Fil el Antakiju. Përveç se ishte i njohur në lëminë e fikhut, ai ishte i njohur edhe në gramatikën arabe dhe në poezi, në logjikë dhe inxhinieri. Sipas asaj që shpjegon imam Dhehebiu ai dinte më shumë se njëzet mijë hadithe përmendësh dhe përgjigjej për to në çdo kohë.[1]. Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht