Biografi

Ebu Alij (370 – 428h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

El Husejn b. Abdullah ebu Alij b. Sina[1]. Dijetar dhe fikhist i devotshëm islam. Fikhun hanefij e kishte mësuar te imam Ebu Bekr djali i imam ebu Abdullahi Ez-Zahidiut. Ishte shkencëtar me plotë kuptimin e fjalës andaj penda e tij ishte ajo e cila dëshmoi për këtë ngase kishte shkruar afër njëqind vepra. Nga veprat e tij më të njohura janë: “Kitabu esh-shifa” “Kitabul isharat” “Kitabul Kanuni ve mizanu en-nadhari”. Përveç se ishte shumë dijetar ai ishte edhe shumë i devotshëm dhe modest, kur ishte sëmurë e kishte shpërdarë tërë pasurinë e tij sadeka. Për çdo tre natë e përfundonte nga një hatme të Kur’anit.[1]. Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil Hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht