Biografi, Shkrime Autoriale

Ebu Hazim (? – 292h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdulhamid b. Abdulaziz el Kadi ebu Hazim[1], me origjinë nga Basra. Fikhun e kishte mësuar nga El Bekir el Amij, kurse nga ai kishte mësuar Ebu Xhafer Et-Tahaviju. Kishte ushtruar postin e gjykatësit në Sham, në Kufe, në Kerh. Krahas asaj se ishte njohës i mirë i fikhut ishte edhe njohës i mirë i së drejtës trashëgimore, matematikës dhe gjeometrisë.


[1] Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht