Biografi

Ebu Husejn En-Nisaburi (?-351h)

Shkruan> Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Muhamed b. Abdullah Ebul Husejn En-Nisaburi i njohur me emrin Kadi el Haremejn[1]. Ebu Husejn En-Nisaburi kishte mësuar te shumë dijetar si Ebu Tahir Ed-dubasi, Hasan b. Sufjani etj, porse fikhun e kishte mësuar te Ebu Hasan el Kerhiu. Nga ai kishte mësuar El Hasen b. Sufjani, Ebu Halife, dhe shumë të tjerë Kishte disa vepra nga hadithi dhe tefsiri e Kur’anit.



[1] . Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti, – Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul arifin

Lini një Përgjigje

Maqedonisht