Biografi, Shkrime Autoriale

Ebu Is’hak Ez-Zehrij (? -277h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ibrahim b. Is’hak b. Ebu El Anbes Ebu Is’hak Ez-Zehrij.[1] Dijetar, fikhist dhe gjykatës i Kufës. Ka mësuar te një numër i madh i mësuesve siç janë Ebu Bekri, Ebu Ed-dunja dhe Muhamed b. Halef El Vekiu. Gjithashtu kishte ushtruar edhe postin e gjykatësit në qytetin Mensure pas Ahmed b. Muhamed Es-Semaa vitin 250 e më vonë edhe gjykatës në Kufe.


[1].Tekijudin b. Abdulkader Et-Temimi, Et-tabekatu es-sunije fi teraxhimil hanefijeti.- Muhjudin Abdulkader b. Muhamed b. Nasr el Kureshij, Le Xhevahirul mudijeti fi tabekatil hanefijeti

Lini një Përgjigje

Maqedonisht