Biografi

Ebu Lejth Es-Semerkandi (?-373h)

Shkruan> Jusuf ZIMERI

Nasr b. Muhamed b. Ahmed b. Ibrahim Es-semerkandi Ebu El-lejth[1] i njohur me emrin Imamul huda. Ishte dijetar i njohur edhe në sferën e tesavufit dhe nga dijetarët eminent të medhhebit hanefij. Ebu Lejthi ka shkruar disa vepra e më të njohurat janë: “En-nevazil“, “tenbihul gafilin” e botuar, “fedailu Ramadan” dorëshkrim, “Mukadime ebi Lejth“e botuar nga fikhu “Tefsirul Kur’an” dorëshkrim i shpërndarë, “Umdetul akaid” dorëshkrim, ”Bustanul arifin” e botuar nga lëmia e tesavufit, “Hazanetul fikhi” e botuar, “Sherhu xhamii es-sagir” nga lëmia e fikhut, “Fetava ebu Lejth”, “Dekaikul ahbari fi bejani ehlil xhen-neti ve ehvali en-nari” dorëshkrim si dhe vepra “el hilafijat bejne ebi Hanife ve Malik ve esh-shafiij” si dhe shumë vepra tjera..[1] .Mevsuatu islamije el mujesere 6/1324 – Abdulganij el Gunejmi el Midanij, el-lubab fi sherhil kitab, 1/9 . – Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f. 73- Hajrudin Ez-Ziriklij, el Ealam 8/27. – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht