Biografi, Shkrime Autoriale

Ed-Dinurij (?-281h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Davud ebu Hanife Ed-Dinurij[1]. Dijetar nga fikhu hanefij. Veprat e tija më të njohura janë; “El Ahbaru et-taval fi tarihi” “Islahul Mantikij” “El xhm’u vet-tefriku” “Xhevahirul Ilmi” “Damairul Kur’ani” “Kitabul envariKitabul Buldan” “Kitabul vesaja” dhe shumë vepra tjera.


[1]  Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht