Biografi, Shkrime Autoriale

El-Bekravij (182 – 270h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Le Kadi Bekar b. Kutejbe b. Esed b. Beu  Burdea el Bekravi Eth-thekafij beu Bekr el Basrij[1]. Dijetar hanefij i cili ka jetuar në Kajro. Kishte ushtruar postin e gjykatësit Kajros. Kishte mësuar nga Ebu Davud Et-Tajalisiu dhe Jezid b. Haruni, kurse fikhun e kishte mësuar nga Alij Hilal Err-rrayi, e nga a kishte mësuar imam Tahaviu. Veprat e tija më të njohura janë; “Kitabu err-rredu ala Esh-shafiij” “Kitabu esh-shurut”, Kitabul vethaiki vel uhudi” etj.


[1]. Ibni Kutlubuga Taxhu et-teraxhimii fi tabekatil hanefijeti- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht