Shkrime Autoriale

El Ahsikethiu xxx-644h = xxx1252m

Muhamed b. Muhamed b. Omer el Ehsikethiu Husamudin[1]. Dijetar eminent i fikhut dhe usulist i njohur nga Ehsikethi nga tokat e Ferganit. Vepra e tij më e njohur është;” El Muntehab fi usulil medhheb” dorëshkrim vepër kjo e cila njihet me emrin “El muntehab el husamij”. Këtë vepër më vonë e kanë shpjeguar shumë dijetarë, e në mesin e tyre edhe Abdulaziz b. Ahmed el Buhari, ku shpjegimi i tij njihet me emrin “Et-tahkik”, vepër e botuar e cila poashtu njihet me emrin “el muntehab el Husamij”.[1] . Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul Arifin, – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/28,

Lini një Përgjigje

Maqedonisht