Biografi

El Bezdevij (400-493h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Alij b. Muhamed b. el Husejn b. Abdulkerim ebul Hasan Fahrudin El Bezdevij[1], është i njohur me emrin Fahrul Islami me origjin nga Semerkandi. Bezdeviu llogaritet nga dijetarët e mëdhenj të fikhut dhe usuli fikhut në medhhebin hanefij. Është vëllai i imam Alij b. Muhamed el Bezdevij. Dijetari Omer b. Muhamed En-Nesefij ka thënë:” Bezdeviu vërtetë ishte dijetar i dijetarëve në lëminë e usulit dhe fikhut, ai e ka mbushur lindjen dhe perëndimin me veprat e tij. Është autor i librit të njohur në shkencën e Usuli Fikhut i njohur me emrin “Usuli i Bezdeviut” dhe shumë vepra tjera.[1] . Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f.32,- Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti. – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 4/328 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht