Biografi, Shkrime Autoriale

El Enbarij (? – 256h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Is’hak b. Behluli[1]. Hatibi ka thënë; Is’hak Behluli fikhun e ka mësuar te Hasan b. Zijad El-Lu’luij dhe nga Hejthem b. Musa, shoku i imam Ebu Jusufit. Ishte i dhënë shumë pas hadithit andaj gjithnjë ishte në lëvizje për të mësuar hadithin. Gjithnjë lëvizte në Bagdad, Kufe, Basra, Meke, Medine etj. Kishte përpiluar një libër nga fikhu dhe e kishte quajtur  المتضاد , një libër për leximet si dhe një Musned.


[1] . Ibni Kutlubuga, Txhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht