Biografi

El Fenari

xxx-929
Muhamed Shah b. Alij b. Jusuf b. Bali b. Shemsudin Muhamed b. Hamza el Fenarij . Dijetar hanefij dhe gjykatës ushtarak i Rumelisë. Veprat e tij më të njohura janë; “Hashijetu alel evailil vexhiz” “sherhul vikajeti” nga Sadru esh-sheria ‘Hashijetu ala sherhi el Isbihani” nga Et-Tavilu, Hashijetu ala sherhi es-ser-raxhije” nga lëmia e së drejtës trashëgimore, dhe vepra tjera

Lini një Përgjigje

Maqedonisht