Shkrime Autoriale

El Gaznevij xxx-582h = xxx-1186m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

 Alij b. Ibrahim b. Ismail el Gaznevij ebu Alij[1], i njohur me emrin Taxhu Esh-sheria. Dijetar i fikhut hanefij dhe mufesir i njohur i cili veprimtarin e tij si muderris i fikut hanefij e kishte ushtruar në Halep- Siri. El Gazneviju  e kishte takuar  ebul Kasim Ez-Zemahsheriun dhe nga ai kishte mësuar. Veprat e tija më të njohura janë; “Tefsiru et-tefsir” në dy vëllime të trasha, “Meshariu esh-sheraii” nga lëmia e fikhut dhe e ka shpjeguar veprën “El Menabiu fi sherhi el mesharii”.[1]. Ez-Ziriklij, El Ealam 3/249 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin, – Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht