Biografi

El Hadimij

1113-1176 = 1701-1763
Muhamedb. Muhamed b. Mustafa b. Othman ebu Seid el Hadimij[1]. Usulist dhefikhist nga dijetarët e medhhebit hanefij me origjinë nga Buhara. Ka lindur nëfshatin Hadim në rrethin e Konjës. Fillimisht kishte mësuar nga babai i tij. Isht bërë i njohur në opinion me ligjëratat e tija në Ajasofi në Stamboll. Hamidiu ka disa vepra e më të njohurat janë; “Mexhmeul hakaik” e botuar nga lëmiae usuli fikhut “menafiu ed-dekaik”, “Hashijetu ala direril hukam” e botuar, ngalëmia e fikhut hanefij, “el berikatu el mahmudije fi sherhi et-tarikati elmuhamedije lil berekat” e botuar në katër vëllime. “sherh err-rrisalei elveledije lil Gazali” e botuar, el vesaja”, etj. Gjithashtu ka shkruar edhelibrin “hukmu kiraeti ajetil kursij akibe es-salat” dhe tjetra “risaletu fitefsiri el besmele” e botuar.

Referencat
[1] . HajrudinEz-Zirkelij, el Ealam 7/68

Lini një Përgjigje

Maqedonisht