Biografi, Shkrime Autoriale

El Hasaf (? – 261h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Amr (thuhet) b. Muhejr ose Mehrevan Ebu Bekr el Hasafi Esh-shejbanij[1]. Konsiderohet dijetar i fikhut dhe i hadithit. Hadithin e ka mësuar te Ebu Asim En-Nebili dhe Ebu Davud Et-Tajalisiju. Veprat e tija janë të shumta por më të njohurat janë; “Edebul kadi” “En-nefekatalel ekaribi” “Ahkamul vakfi” “Kitabul haraxh” etj. Krahas asaj se ishte dijetar i famshëm ishte edhe punëtor, sepse dëshironte të ushqehej vetëm nga dora e tij. Ka vdekur në Bagdad.


[1] . Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tavekatil hanefijeti.- Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul arifin,

Lini një Përgjigje

Maqedonisht