Biografi

El hasirij (?-500h / ?-1107m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Ibrahim b. Enush b. Ibrahim b. Muhamed Ebu Bekr El Hasirij . Fikhist hanefij nga Buhara. Veprimtarinë e tij e ka ushtruar në Bagdag, hixhaz dhe në Horasan, kurse ka vdekur në Buhara. Veprat e tij kryesore është “el havij” dorëshkrim. Autori i veprës Keshfu dhunun kur flet për këtë vepër të këtij dijetari thotë:” Kjo vepër është baza e veprave të medhhebit hanefij dhe shumica e fetvave të shkruara janëtë bazuara në këtë vepër.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht