Biografi, Shkrime Autoriale

El Hejthem b. Sulejmani (? – 310h/? – 922m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

El Hejthem b. Sulejman b. Hamduni ebul Muhleb el Kajsij[1]. Dijetar dhe fikhist hanefij nga Tunisi i cili kishte mësuar nga Sulejman b. Imrani dhe Ahmed b. Kadimi e këto dy ishin nga nxënësit e Ibni el Feart. Pastaj u transferua në Bagdad ku mësoi nga nxënësit e imam ebu Jusufit. Nga Bagdagi u kthye për në Afrik dhe përsëri erdhi në Tunis dhe atje u emërua gjykatës i Tunisit. Veprat e tija janë; “Edebul kadi vel kadai” dorëshkrim, ku një vëllim i këtij libri gjendet në xhaminë Kajrevan.


[1] Hajrudin ez Ziriklij, el Ealam 8/104

Lini një Përgjigje

Maqedonisht