Biografi

El Hindavani (Ebu Hanifja i vogël)(?-362h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Abdullah b. Muhamed b. Omer Ebu Xhafer el Belhiju[1]. Dijetar eminent i medhhebit hanefij saqë për shkak të eminencës së tij kishte fituar ofiqin “Ebu Hanifja i vogël“. Ka mësuar te Alij b. Ebu bekr b. Muhamed b. Ebu Seidi. Veprat e tija më të njohura janë; “ Sherhu edebul Kadi” nga Ebu Jusufi, “el fevaidu el fikhijeti” dhe vepra “Keshful Gavamid” etj.[1] . Abdulganij el Gunejmi el Midanij, el-lubab fi sherhil kitab, 1/9 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht