Shkrime Autoriale

El Kerderij xxx-562h = xxx-1167m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdulgafur b. Lukman b. Muhamed Taxhudin ebul Mefahir El Kerderij[1]. Nga dijetarët e mëdhenj (eimetu) hanefij me origjinë nga Kerderi, fshat në Huvarezm. Mësuesi i tij më i njohur nga i cili e kishte mësuar fikhun është Ebu el Fadl el Kermanij. Kishte ushtruar postin e gjykatësit në Halep dhe atje kishte vdekur. Veprat e tija më të njohura janë; “Usulul fikh” “Sherhu et-texhrid” “sherhu el xhamii es-sagir” “sherhu el xhamii el kebir” dhe “Hiretul fukaha”.[1] . Tashkubri Zade, Esh-shekaiku en-nu’manijeti, – Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti, – Hajrudin Ez-Ziriklij, El Ealam 4/32 – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht