Biografi

El Kummij ( ?-305h / ? -917m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Alij b. Musa b. Davud  Jezdad thuhet Jezid el Kum-mij[1],Imami i hanefive në kohën e tij. Kishte mësuar nga Ibni Humejd Err-Rrazi dhe të tjerë, kurse nga ai kishin mësuar  Ebu Bekr Ahmed b. Sa’di dhe Ahmed b. Esil el Kagidij. Veprat më të  njohura të tij janë; “Ithbatul kijasi vel ixhtihadi ve haberul VahidiAhkamul Kur’an” “Sherhu xhamiul kebir” nga Shejbani etj..[1] Ismail pasha el Bagdadi, hedijetul Arifin, – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 5/26, Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht