Shkrime Autoriale

El-Lahmij 555-643h = 1160-1246m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdurrahman b. Muhamed  b. Abdulaziz Vexhihudin ebul Kasim El-Lahmij.[1] Ishte dijetar i njohur në shumë sfera shkencore i cili ka lindur në Egjipt dhe ka jetuar në Kajro. Dijetari Ed-Dimjati thotë: Ishte dijetar me vlera të mëdha dhe poet për krah asaj s ishte një det i vërtetë në njohjen e fikut të ebu Hanifes. Kishte punuar një kohë shumë të gjatë si mësues dhe pedagog në medreset e hanefive. Nxënësi i tij më i njohur ishte Zekijudin el Mundhirij. Veprat e tija janë nga lëmi të  ndryshm si nga gjuha arabe, tefsiri, ligjerata të ndryshme e vepra e tij më enjohur është“ Hadaikul az’hari fi sherhi mesharikil envari li Sagani” dorëshkrim.Imam Dhehebiu thotë se El-Lahmiju ka lindur në Kubrus.[1] i Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil Hanefijeti,- Hajrudin Ez-Ziriklij , el ealam 3/328

Lini një Përgjigje

Maqedonisht