Biografi

El Medarij

xxx-1190
Ibrahimb. Mustafa b. Ibrahim el Medhari[1]. Dijetar i fikhuthanefij i cili gëzonte reputacion të veçatë në mesin e dijetarëve të kohës sëtij.  Ka lindur në Halep dhe atje ka mësuar.Më vonë udhëtoi për në Kajro dhe atje kishte mësuar afër shtatë vite shkencatlogjike. Nga Egjipti u kthye në Damask dhe mësoi nga këto dijetarë Ebu elMevahib b. Abdulbakij, dijetar hanefij, Iljas el Kerdiju etj. Nga Damaskukishte shkuar në haxh dhe atje kishte mësuar nga Abdullah b. Salim el Basriju  dhe ebu Tahir b. Ibrahim El Kevraniu. Prejatje sërish u kthye në Kajro dhe atje sërish ndjeki mësimet nga këto dijetar; Abdulmen’amEd-demnhuri, Salim En-nefravi, dijetar Malikij etj. Prej Kajros udhëtoi për nëStamboll dhe atje u angazhua vetëm me studime. Përveç leximeve dhe studimeve aiu mor edhe me shkrime,, e veprat e tija më të njohura janë: “Hashijuetu aladurril muhtar” vepër kjo të cilën e quajti “Tuhfetu el Ahjar”, pastaj vepra“Sherh xhevherul kelam”, etj. Ka vdekur në Stamboll në vitin 1190.

Referenca
[1] Ismailpasha el Bagdadi, – Mevsuatu tabekatul fukaha p. 12.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht