Shkrime Autoriale

El Merginani 551-616h = 1156-1219m

ShkruanË Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Ahmed b. Abdulaziz b. Omer b. Maze el Buhari el Merginani Burhanudin[1]. Merginani konsiderohet nga dijetarët e mëdhenj të medhhebit Hanefij për të cilin dijetari i famshëm ibni Kemal pasha (940) ka thënë:’Merginani konsiderohet nga muxhtehidët në çështje të fikhut hanefij. Ka lindur në Merginan nga një familje e ngritur në aspektin e arsimimit, kurse ka vdekur në Buhara. Veprat e tija më të njohura janë; “Dhehiretul fetava”dorëshkrim në pesë vëllime, “el muhitul burhanij” dorëshkrim katër vëllime nga fikhu, “Tetimetul fetava” dorëshkrim,”el vakiaat” dhe vepra “Et-tarikatul burhanije”[1] . Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/161

Lini një Përgjigje

Maqedonisht